SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Seniha ÇUKUROVALI SOYKURT, Dilem SAKARYALI, Deniz BOLÇOCUK
 


Keywords:19-64 YAŞ ARASI YETİŞKİN BİREYLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE UYKU KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışma, 19-64 yaş arası doktor tarafından kronik hastalık tanısı konan bireylerin beslenme alışkanlıklarını ve uyku kalitelerini belirlemek için yapılmıştır. Gereç-Yöntem: Araştırma, Haziran - Ağustos 2021 tarihleri arasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Polikliniğine başvuran 19-64 yaş arası doktor tarafından kronik hastalık tanısı konan 140 birey üzerinde yürütülmüştür. Anket formunda demografik özellikler (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni hali vb.), uyku kalitesini değerlendirmek için Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ve beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi için Beslenme Alışkanlıkları İndeksi (BAİ) kullanılmıştır. Bulgular: Beslenme alışkanlıkları indeksine (BAİ) göre bakıldığında 20 (%14,3) kişinin hafif riskli, 72 (%51,4) kişi orta derece riskli, 40 (%28,6) kişinin yüksek riskli ve 8 (%5,7) kişinin ise çok riskli grupta olduğu bulunmuştur. Bireylerin uyku kalitesi durumları ile beslenme alışkanlıkları durumları arasında anlamlı bir ilişki bulundu (P<0,05) ve beslenme alışkanlıkları riski olan bireylerin, uyku kalitesi klinik olarak kötü olduğu bulunmuştur. Bireylerin Beden Kütle İndeksi (BKİ) durumlarına bakıldığında, 10 (%7,1) kişinin zayıf, 64 (%45,7) normal, 39 (%27,9) hafif şişman ve 27 (%19,3) kişinin şişman olduğu bulunmuştur. Bireylerin BKİ’leriyle uyku kaliteleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmazken (p>0,05), BKİ’leriyle beslenme alışkanlıkları durumlarıyla ise arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p>0,05). Sonuç:Bu çalışmada da bireylerin uyku kalitesi yönünden beslenme ve besin tercihleri arasında ki ilişkinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur

Anahtar Kelimeler: Uyku Kalitesi, Beslenme Alışkanlığı, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Beslenme Alışkanlıkları İndeksi (BAİ)