BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mahmut Zabit KARA, Müslüm KUL
YEME BOZUKLUKLARINDA İNFLAMASYONUN ROLÜ
 
Amaç: Yeme bozuklukları (YB), yeme veya yeme ile ilgili davranışlarda anormallik ile karakterize, fiziksel- psikolojik fonksiyonları önemli düzeyde etkileyen psikiyatrik bozukluklar olup etyolojisinde birçok faktörün rol oynadığı düşünülmektedir. Çalışmamızda, sistemik inflamatuar yanıtın YB ile ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma retrospektif şekilde tasarlanmıştır. Son 2 yıl içinde poliklinikte YB tanısı almış hastalardan hemogram analizi yapılmış olanlar çalışma grubuna dahil edilmiştir. Aynı zaman diliminde değerlendirilip psikiyatrik bozukluk teşhisi almayan kişiler hasta grubu ile cinsiyet ve yaş bakımından eşleştirilerek kontrol grubu oluşturulmuştur. İnflamasyon göstergeleri olarak hemogram analizi sonucu elde edilen Nötrofil/Lenfosit (NLR), Platelet/ Lenfosit (PLR), Monosit/ Lenfosit (MLR) ve MPV kullanılmıştır. Çalışma öncesi etik kurul onayı alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 34 YB hastasından 30 tanesi kız, 4 tanesi erkekti. 24 hasta Anoreksiya Nervosa (AN) tanısı alırken 10 hasta Bulimia Nervosa (BN) tanısı almıştı. Yaş ortalaması 15.27 idi ve gruplar yaşça benzerdi. Hastaların %50’sinde eşlik eden en az bir psikiyatrik bozukluk vardı. YB ve kontrol grubu arasında NLR, PLR, MLR ve MPV bakımından anlamlı bir fark bulunmamıştır. (p:0.449, p:0.144, p:0.579, p:0.647). YB alt grupları (AN-BN) ve AN alt grupları (kısıtlayıcı- tıkınırcasına yeme çıkarma) arasında da inflamasyon parametreleri açısından anlamlı fark bulunmamıştır. Eşlik eden psikiyatrik bozukluk ve Vücut-Kitle İndeksi anlamlı bir fark yaratmamıştır. Sonuç: Psikiyatrik bozukluklar ile inflamatuar süreçler arasındaki ilişki son yıllarda ciddi şekilde çalışılmaktadır. Literatürde AN ile yapılan az sayıdaki çalışmada inflamasyonun hastalıkta rol oynuyor olabileceği iddia edilmiştir. BN hastalarını da kapsayacak şekilde tasarlanan bu çalışmada inflamasyon ile YB arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Bu alanda ileri araştırmalara ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yeme Bozukluğu, Anoreksiya, Bulimia, İnflamasyon 


Keywords: