BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hacer ALATAŞ, Nurgül ARSLAN
YAŞLILARDA BESLENME DURUMU VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: KESİTSEL ÇALIŞMA
 
Bu çalışma yaşlı bireylerin beslenme durumlarını taramak ve antropometrik ölçümlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi geriatri ve dahiliye polikliniklerine başvuran 65 yaş ve üzeri 80 yaşlı (42 erkek, %52,50, 38 kadın, %47,50) birey üzerinde yürütülmüştür. Bireylere uygulanan ankette demografik bilgiler, beslenme alışkanlıkları/besin tüketim sıklığı, Mini Beslenme taraması (MNA) ve antropometrik ölçümler yer almaktadır. Bireylerin yaş ortalaması 79.13±11.22 idi. Bireylerde görülen kronik hastalıklar taranmıştır. Hipertansiyon (%38.21 erkek, %66.72 kadın) ve diyabet (%41.23 erkek, %49.21 kadın) özellikle kadınlarda en sık görülen hastalıklar olarak bulunmuştur. Beden Kütle İndeksi (BKİ) sınıflandırmasında erkeklerin% 34,21'inin aşırı kilolu, kadınların% 49,5'inin obez olduğu bulundu. Yaşlı bireylerin cinsiyete göre VKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0.025; p<0.01). Bireylerin kas gücünü belirlemek amacıyla kol kas gücü ölçümleri yapılmıştır. Kadınlarda ortalama kol kas kuvveti ölçümü 5.21±13, erkeklerde ise 9.22±3.21 idi. MNA skoruna göre kadınların %52.12'sinin ve erkeklerin %44.23'ünün normal (12-14 puan) beslenme durumuna sahip olduğu, erkeklerin%32.71'sinin ve kadınların %74.33'ünün yetersiz beslenme riski altında olduğu (8-11 puan) belirlenmiştir. Cinsiyete göre beslenme durumu arasında fark yoktu (p=2.341; p>0.05). Bu çalışma sonucunda yaşlıların beslenme durumları ve antropometrik ölçümleri açısından bazı problemlerin olduğu belirlenmiştir. Yaşlı bireylerin özellikle beslenme açısından taranması önerilmektedir. Erken dönemde beslenme yetersizliği tanısı için yaşlıların hastane, huzurevi veya evde yaşam biçimlerine uygun olarak malnutrisyon tarama araçları kulanılmalı, antropometrik ölçümleri belirli aralıklarla ölçülmeli düzenli olarak yaşlılar izlenmelidir. (ORCID ID: 0000-0002-6441-0362, 0000-0002-7618-0859)

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Beslenme, Malnütrisyon, Mini Nütrisyonel Tarama 


Keywords: