BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Serpil ÇİFTEL, Sedat ÇİFTEL
VÜCUT KİTLE İNDEXİ 25 KG/M2 ÜZERİNDE OLAN FAZLA KİLOLU VE OBEZ KADINLARDA BEL/KALÇA ORANINA GÖRE PLAZMA ATEROJENİK İNDEKS DEĞİŞİYOR MU?
 
AMAÇ: Bel çevresi ya da bel/kalça oranı (BKO)’nın artmış olduğu obezite tipi, santral (ya da abdominal) obezite olarak adlandırılır. Santral obezite, kardiyovasküler açıdan önemli bir risk faktörüdür. Plazma aterojenik indeks (PAI); kardiyovasküler hastalıklar (KVH), obezite ve metabolik hastalıklarla ilişkili yeni bir biomarkerdır (1,2). AIP değeri <0.11 ise düşük, 0.11 ile 0.21 arasında orta, >0.21 ise yüksek KVH riskli olarak kabul edilir. Bizim amacımız vücut yağ birikim tipine göre aterojenik indeksin ve dolaylı olarak KVH riskinin değişip değişmediğini belirlemektir. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu kesitsel çalışmaya Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine Ekim 2021- Ağustos 2022 tarihleri arasında başvuran 134 adet 18-58 yaşları arasında, VKİ ≥25 kg/m2 , kronik hastalık veya ilaç öyküsü olmayan kadın hastalar dahil edildi. BKO <0,8 ve ≥0,8 olmasına göre hastalar iki gruba ayrıldı. PAI trigliserit, HDL oranının (TG/HDL-c) 10 tabanında logaritması alınarak hesaplandı. İstatistiki yöntem olarak veriler normal dağıldığı için Student T testi, AIP ile bel çevresi, kalça çevresi, vücut ağırlığı ve VKİ arasında Pearson korelasyon analizleri kullanıldı.. BULGULAR: BKO<0,8 olan grupta, ≥0,8 olan gruba göre PAI ortalaması anlamlı olarak daha düşük bulundu (p=0,001) (Tablo 1). PAI ile korelasyon katsayısı en yüksek olan antropometrik ölçüm bel çevresi olarak tespit edildi (r=0,354 p=0,000) (Tablo 2). TARTIŞMA VE SONUÇ: Abdominal obezitenin en önemli klinik sonuçları ateroskleroz ve iskemik kalp hastalığı gibi kardiyovasküler hastalıkların gelişmesidir. Bu yüzden KVH riskini doğru olarak belirleyen parametre arayışları devam etmektedir. Bel çevresi ve AIP'nin kombinasyonu basit, ekonomik ve klinik uygulanabilir olması nedeniyle abdominal obezite ve bunun getireceği kardiyovasküler riski tahmin için umut vadetmektedir. (ORCID ID: 0000-0001-6962-4039)

Anahtar Kelimeler: Bel çevresi, Plazma aterojenik indeks, Obezite 


Keywords: