BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Yalçın DİCLE, Elif AYDIN, Duygu Kübra TUNA
VAN BÖLGESİ İÇME VE KULLANIM SULARININ MİKROBİYOLOJİK KALİTESİNİN HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ
 
Su yoluyla bulaşan pek çok patojenin hastalık meydana getirmesi ve antibiyotik direncinin kişiler arasında yayılışının artmasında etkili bir faktör olması, su sanitasyonunun önemini ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle kullanılan sularda mikrobiyolojik kontrollerin yapılması ve suyun kontaminasyon kaynaklarının tespit edilmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada Van Bölgesinde kullanılan içme sularının Escherichia coli ve koliform grubu bakteri kontaminasyonu varlığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu çalışmada; 2017-2019 yılları arasında Van ili Halk Sağlığı Laboratuvarına gönderilmiş 7866 içme, kaynak, havuz ve hemodiyaliz kullanım suyu örneği incelenmiştir. Araştırma materyali olarak Van'a bağlı 13 ilçe ve 690 mahalleden farklı dönemlerde gönderilen örneklerin incelenmesinde genel canlı sayımında dökme plak yöntemi; enterokok, koliform, E. coli ve sülfit indirgeyen anaerobların aranmasında ise membran filtrasyon yöntemi kullanılmıştır. İnceleme sonucunda 2017 yılında gönderilen 3712 su örneğinin 1978’i (53.3%) içmeye uygun bulunurken, 1734'ü (46.7%) içmeye elverişsiz bulunmuştur. Aynı yıla ait patojen etken olarak 1369'unda (36.9%) ısıya toleran E.coli (fekal koliform), 2229'unda (63.1%) total koliform tespit edilmiştir. 2018 yılında ise gönderilen 4154 su örneğinin 2376’i (57.2%) içmeye uygun bulunurken, 1778'i (42.8%) içmeye elverişsiz bulunmuştur. Yine bu yıla ait patojen etken olarak 598'unda (14.4%) ısıya toleran E.coli (fekal koliform), 2070'unda (85.6%) total koliform tespit edilmiştir. Bu inceleme sırasında koliform kontaminasyon durumunun yılın belirli aylarına göre değişkenlik gösterdiği izlenmiş ve bazı aylarda artış gözlenmiştir. Van merkezdeki içme ve kullanma sularının hijyen kontrollerinin ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli yapıldığını ancak kuyu ve havuz sularının kullanım yoğunluğuna bağlı olarak daha fazla kirlendiğini göstermiştir. Sonuç olarak; halk sağlığı açısından sularda mikrobiyolojik analizlerin düzenli olarak yapılması, içme ve çeşitli amaçlarla kullanılan suların dezenfekte edilmesi, dezenfekte edilen suların dezenfeksiyon etkinliğinin rutin kontrolünün yapılması, sulardan kaynaklanan enterik hastalıkların bulaşmasının engellenmesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koliform bakteriler, Fekal kontaminasyon, İçme suları, Mikrobiyolojik kalite, Van bölgesi 


Keywords: