BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşe GÜMÜŞLER BAŞARAN, Yağmur DEMİREL ÖZBEK
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YENİ BESİN KORKUSU İLE ORTOREKSİYA NERVOZA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmanın amacı; üniversite öğrencilerinin yeni besin korkusu ile ortoreksiya nervoza eğilimlerini belirlemek, aralarındaki ilişkiyi saptamak ve demografik özelliklerin etkisini incelemektir. Araştırma 2021 yılında yürütülen tanımlayıcı tipte kesitsel bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemini Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine kayıtlı 609 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem büyüklüğü p:0.20, t:5, d:0.01 alındığında Roasoft Sample Size Calculator programı kullanılarak n: 414 olarak hesaplandı. Verileri, sosyodemografik bilgi formu, Yeni Besin Korkusu Ölçeği ve ORTO-11 testi kullanılarak, google formlar aracılığıyla mail yoluyla toplandı. Yeni besin korkusu ölçek puanı X̅±SS yeni besin korkusu yüksek olan bireyler/neofobik olarak değerlendirildi. Üniversitenin sosyal ve beşeri bilimler etik kurul onayı(2021/152) ve kurum izni alındı. Çalışmaya katılan öğrencilerin %71.9’u kadın, %54.7’ si 2 ana öğün tüketen, %14.6’sı neofobik, %47.1’i ortorektiktir. Yeni besi korkusu puan ortalaması 39.41±9.23, orto-11 ölçek puan ortalaması 27.43±5.35’dir. Yeni besin korkusu kadınlarda(%17.4)(ꭓ2= 12.873,p=0.002), alkol tüketmeyenlerde(p=0.044), yeni besin önerisini aile ve arkadaşlarından alanlarda(p=0.024) anlamlı olarak fazladır. Ortorektik olma evlilerde(%66.7), kentsel alanda yaşayanlarda(%49.5) ve besin önerisini sosyal medyadan alanlarda (%60)(ꭓ2= 5.346, p=0.021; ꭓ2=4.306,p=0.038;ꭓ2=7.989, p=0.046), evli olanlarda(p=0.007), hiç ara öğün tüketmeyenlerde ve 2 ara öğün tüketenlerde, kimseden besin önerisi almayanlarda anlamlı olarak fazla bulundu(p=0.044, p=0.048). Korelasyon analizinde yaş, yeni besin korkusu ve ortoreksiya arasında anlamlı ilişki saptanmadı. (ORCID ID: 0000-0002-7554-4358)

Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencisi, ortoreksiya, yeni besin korkusu, yeme davranışı 


Keywords: