BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Müge ARSLAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KAFEİN VE KATEŞİM TÜKETİMİNİN BKİ İLE İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Üniversite öğrencilerinin kafein, kateşim tüketimlerinin değerlendirilmesi ve bunların BKİ ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal Metod: Bu korelasyon çalışmasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğrenim gören 750 lisans öğrencisine gönüllü olarak 18 soruluk anket uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışamaya katılan 750 öğrencinin yaş ortalaması; 21,13 yıl olup, %47,2’si erkek, %52,8’i kadındır. Öğrencilerin %5,5’i BKİ bakımından zayıf , % 68,7’si normal , % 23,3’ü hafif şişman ve %2,5’i obezdir. Öğrencilerin kafein tüketimleri yüksek olup, erkek öğrencilerin kafein tüketim ortalamaları 476±157.28 ve kız öğrencilerin ortalaması ise 478±139.80 olarak saptanmıştır. Öğrencilerin kateşin tüketimleri yüksek olup, Erkek öğrencilerin kateşin tüketim ortalamaları 758.48±371.08 ve kızların ortalaması ise 1006.19±206.08 olarak saptanmıştır. Kafein tüketimi ve BKİ arasında; yüksek düzeyde kafein tüketen öğrencilerde BKİ bakımından obezite daha yüksek görülmüştür. Normal düzeyde kafein tüketen öğrenciler ile yüksek düzeyde kafein tüketen öğrencilerin cinsiyete göre BKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmıştır. (p=0.001< 0.05) Yüksek düzeyde kafein tüketen kadın öğrencilerde BKİ bakımından obezite %2,8 ile erkek öğrencilerden %2,5 daha yüksek çıkmıştır. Normal düzeyde kafein tüketen erkek öğrencilerde BKİ bakımından obezite %4,4 ile kadın öğrencilerden %0,7 daha fazladır. Kateşin tüketimi ve BKİ arasında; düşük düzeyde kafein tüketen öğrencilerde BKİ’leri bakımından obezite daha yüksek görülmüştür. Düşük düzeyde kateşin tüketen öğrencilerin cinsiyete göre BKİ değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p=0.001> 0.05); düşük miktarda kateşin tüketen erkek öğrencilerde % 4,3 ile kadın öğrencilerden %2.4 daha fazla obezite görülmüştür. Sonuç: Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin kafein ve kateşin tüketimleri yüksektir. Yüksek miktarda kafein tüketenler ve düşük miktarda kateşin tüketenler yüksek BKİ değerine sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Kafein, Kateşin, Beden Kütle İndeksi , Üniversite Öğrencileri,Obezite 


Keywords: