BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emir Ayşe ÖZER, Beyza ÖZPALAS
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İÇECEK TÜKETİM TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ
 
İçecekler günlük hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır. Yaşam için elzem olan su ihtiyacının karşılanmasının dışında serinlemek, keyif almak, tat almak ya da sosyalleşmek için de içecekler tüketilmektedir. Değişen yaşam biçimiyle birlikte beslenme alışkanlıklarındaki değişim gıda sanayisinin de gelişim gelişmesine öncülük etmiştir. B çeşitliliğine ulaşımın kolaylaşması gibi nedenler dolayısı ile tüketilen içeceklerin çeşitliliği artmıştır. Bu araştırma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin içecek tüketim tercihlerini ve miktarını öğrenebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında üniversite öğrencilerinin içecek tüketimlerinin sağlıklı beslenme önerilerine uygunluğunun değerlendirilmesi ve içecek tüketimleri ile vücut kitle indeksi arasında ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir. Araştırma Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yürütülmüştür. Çalışma fakültede öğrenim gören 1, 2, 3 ve 4.sınıf öğrencilerine çoktan seçmeli ve boşluk doldurmalı sorulardan oluşan anket yüzyüze görüşme tekniği ile uygulanmıştır. Anket formunda öğrencilerin sosyodemografik özellikleri, beslenme alışkanlıkları, içecekleri (su, çay ve sıcak içecekler, süt ve süt ürünü içecekler, spor içeceği, enerji içeceği, gazlı içecekler, gazsız içecekler, meyve suları, sebze suları ve alkollü içecek) tüketimlerine ve fiziksel aktivite yapma durumlarına ilişkin sorular yer almıştır. Ağırlık ve boy ölçümleri dijital tartı ile yapılmıştır. İstatistiksel analizler SPSS (Scientific Package for Social Science) paket programı kullanılarak yapılmıştır. İki bağımsız ölçüm grubunun karşılaştırılması için Ki-Kare testi yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: Beslenme,İçecek, Tüketim Sıklığı,

Anahtar Kelimeler: Beslenme, İçecek, Tüketim Sıklığı 


Keywords: