BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Begüm DAĞLI, Merve TAYLAN, Rabia İclal ÖZTÜRK
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RENKLERİN TATLI TÜKETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Tüm dünyada sağlıksız beslenmeye bağlı hastalıklar giderek artış göstermektedir. Bir taraftan yeme alışkanlıklarının gün geçtikçe değişmesi ve hedonik beslenmenin yaygınlaşması, diğer taraftan sürdürülebilir besin kaynaklarının diğer nesillere yetip yetmeyeceği kaygısı, besin tüketimini etkileyen bireysel ve çevresel faktörlerin iyileştirilmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Besin tüketiminde önemli faktörlerden biri de duyusal algılardır. Besinlerin sunumu, görünümü, kokusu ve dokusunun beslenme sürecini etkilediği bildirilmektedir. Çalışma, tabak renginin tatlı tüketimine etkisini araştırmak için yürütülmüştür. İstanbul Medipol Üniversitesi Güney Kampüs Yemekhanesinde tatlı tercih eden 18-40 yaş arası 171 kadın ve 140 erkek olmak üzere toplam 311 öğrenci, deney ve kontrol grubu olarak ikiye ayrılmıştır. Deney grubuna kahverengi, sarı, mavi, kırmızı ve beyaz; kontrol grubuna ise beyaz porselen tabaklarda çikolatalı şarlot ile şöbiyet tatlıları sunulmuştur. Tatlı tüketimi sonrası bireylerin doldurduğu anket formları tabaklarla birlikte toplanmıştır. Bireylerin hangi tatlıyı hangi renk tabakta tercih ettiği kaydedilmiş, tabakta bıraktıkları artık miktarı tartılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS 18.0.0 programı ile değerlendirilmiştir. Şöbiyet tercih edenlerin artık miktarı (13,88±17,96 g) şarlot tercih edenlere göre (6,55±10,84 g) anlamlı düzeyde fazla bulunmuştur (p<0,05). Kadınların tabak artık miktarı (11,22±17,27 g), erkeklerin tabak artık miktarına (7,00±9,28 g) göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Deney grubunda yer alan kahverengi, mavi ve kırmızı renkli tabaklarda kalan artık miktarının, kontrol grubundan anlamlı düzeyde yüksek olduğu görülmüştür (p<0,05). Sonuç olarak tabak renginin ve tatlı çeşidinin, tüketimi etkilediği görülmüştür. Konu ile ilgili daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Besin Seçimi, Renk, Renkli Tabak, Tatlı Tüketimi 


Keywords: