BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nida Zeynep KOÇHAN, Müge ARSLAN
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE MEVSİMSEL DEĞİŞİMİN BKİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Mevsimsel değişimin üniversite öğrencilerinde beden kütle indeksi üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Materyal Metod: Bu korelasyon çalışmasında İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğrenim gören 502 lisans öğrencisine gönüllü olarak 18 soruluk anket ve mevsimsel gidiş değerlendirme formu uygulanmıştır. Verilerin analizi için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Bulgular: Çalışamaya katılan 502 öğrencinin yaş ortalaması; 20,29 yıl olup, %40,4’ü erkek, %59,6’sı kadındır. Öğrencilerin %19,1’i BKİ bakımından zayıf, % 35,3’ü normal, % 4,2’si hafif şişman ve %1,0’ı obezdir. Mevsimsellik ortalama puan 11,00±5,40, Hava koşulları ortalama puan ise -1,60±8,79’dir. Kötü Havalar alt boyutundan aldıkları puan-1,40±6,77; İyi Havalar alt boyutundan aldıkları puan ise -0,19±5,93’tür. Bu durum kötü havaların daha fazla iştahı ortalama bazında azalttığını göstermektedir. Katılımcıların %59,4’ü farklı mevsimlerde farklı yiyecek tüketimine sahip olmadıkları cevabını vermiştir. Mevsimsellik boyutundan alınan puan ile BKİ arasında anlamlı ilişkinin olmadığı görülmüştür (r: 0,033; p=0,461>0,05). Hava Koşulları boyutundan alınan puan ile BKİ arasında anlamlı ilişkinin olmadığı görülmüştür (r: -0,003; p=0,940>0,05). Kötü Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ ilişkisi arasında anlamlı ilişkinin olmadığı görülmüştür (r: 0,081; p=0,068>0,05). İyi Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ arasında düşük düzeyde negatif yönlü anlamlı ilişki olduğu saptanmıştır (r: -0,134; p=0,003<0,05). Buna göre katılımcıların iyi havalarda BKİ düzeyleri az da olsa azaltmaktadır. Sonuç: Mevsimsel değişimin BKİ üzerine ilişkisi mevcut değildir. İyi Havalar alt boyutundan alınan puan ile BKİ arasında düşük düzeyde negatif yönlü ilişki vardır ve iyi havalarda BKİ düzeyleri az da olsa azaltmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Mevsimsel Değişim, BKİ, Mevsimler, Üniversite Öğrencisi, Obezite 


Keywords: