BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mecde ÇELEN, Nezire İNCE
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KRONOTİP İLE BESLENME DURUMU VE AÇLIK KAN ŞEKERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışma, 19-25 yaş aralığında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mağusa bölgesinde yaşayan üniversite öğrencisi kadınların kronotipinin, beslenme durumu ve açlık kan şekeri üzerine olası etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır. Çalışma Ocak-Ağustos 2022 tarihleri arasında 19-25 yaş aralığında, sedanter, sigara kullanmayan 92 kadın birey ile yürütülmüştür. Araştırmaya katılan bireylere yüz yüze görüşme yöntemi uygulanarak anket formu doldurulmuştur. Uygulanan ankette, bireylerin genel bilgileri alınmış, üç günlük besin tüketim kaydı ile beslenme durumu sorgulanmıştır. Sirkadiyen zamanlamasını belirlemek için Sabahçıl-Akşamcıl Anketi (MEQ) ölçeği kullanılmıştır. MEQ puanlarına göre bireyler; sabah/sabahçıla yakın tip (n=46) ve akşamcıl/akşamcıla yakın tip (n=46) olmak üzere iki homojen gruba ayrılmıştır. Akşamcıl/akşamcıla yakın tip öğrencilerin protein (g), protein yüzdesi, yağ yüzdesi, lif (çözünebilen-çözünmeyen) alım miktarları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde düşük, karbonhidrat yüzdesi ve kolesterol (mg) alım miktarları ise anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Sabahçıl/sabahçıla yakın öğrencilerin A vitamini, K vitamini, karoten, Tiamin, Riboflavin, B6 vitamini, B12 vitamini, C vitamini, folat, kalsiyum, demir, magnezyum ve potasyum alım miktarları anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Akşamcıl/ akşamcıla yakın öğrencilerin Açlık Kan Şekeri değerleri sabahçıl/sabahçıla yakın öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur. Kronotip ile beslenme durumu ilişkili bulunmuştur. Bu çalışmada farklı kronotipteki üniversite öğrencilerinin besin tüketimleri, enerji, makro ve mikro besin ögeleri alımları ve açlık kan şekeri ölçümleri arasında belirgin farklılıklar saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kronotip, Beslenme Durumu, Açlık Kan Şekeri 


Keywords: