BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ozan ŞEN
ÜLKEMİZ KADINLARINDA OBEZİTE VE OBEZİTE CERRAHİSİNİN KADIN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı ülkemizde özel bir obezite cerrahisi kliniğine başvuran kadınlarda obezite ve ilişkili hastalıkları, bariatrik cerrahinin buna nasıl etki ettiğini ortaya koymaktır. Metod: Çalışmaya Mart 2018- Ekim 2019 arasında morbid obezite nedeniyle primer laparoskopik sleeve gastrektomi uygulanan ve en az bir yıllık takip süresini dolduran 161 kadın hasta alındı. Tüm hastalar ameliyat öncesi geniş labaratuar testleriyle değerlendirilerek obezite ve ilişkili hastalıklar(komorbiditeler) belirlendi. Ameliyat sonrası hastalar 3.,6.,12. ayda ve sonrasında yıllık olarak kilo değişimleri ve labaratuar testleriyle kontrol edilerek sağlık parametrelerindeki değişim kayıt altına alındı. Hastaların ameliyat öncesi kilo ve sağlık parametreleri ile takipteki parametreleri karşılaştırıldı. Bulgular: Yaş ortalaması 38.2±12.3 ve ortalama vücut kitle indeksi (VKI) 40± 5.8 kg/m2 olan 161 kadına morbid obezite nedeniyle primer laparoskopik sleeve gastrektomi uygulandı. Preoperatif değerlendirmede hastaların %76’sında insülin direnci, %7,5 tip 2 diyabet, %23’ünde hipertansiyon, %30’unda evre 2 ve üzerinde ciddi karaciğer yağlanması, %12’sinde uyku apnesi, %49’unda hiperlipidemi saptandı. Hastaların %67’sinde en az 3 ve üzeri komorbidite saptandı. Ameliyat sonrası ortalama VKI 6. Ayda 29±4.7 kg/m2’ye, 1. Yılda 26.5±4 kg/m2’ye, 2. yılda (n=64) 26.6±4.2 kg/m2’ye geriledi. 1 yıl sonra insülin direnci, tip 2 diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, uyku apnesi ve hiperlipidemi açısından sırasıyla %100, %83, %68, %86, %100 ve %62 oranında tam iyileşme sağlandı. Sonuç: Ülkemizde özellikle toplum sağlığının da bir göstergesi olan kadınlar arasında obezite hızlı bir artış göstermektedir. Obeziteye karşı koryucu önlemler ve etkin tedavi yöntemlerine yönelik geniş kapsamlı çalışmalar artırılmalı kadınlarımızın obeziteyle mücadele konusunda daha da bilinçlenmesi sağlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, kadın sağlığı, Obezite cerrahisi 


Keywords: