BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Duygu ÇELİK, Volkan KOÇ
TRAVMA YAŞANTISI OLAN BİREYLERDE ÖZ-TİKSİNME, SUÇLULUK, YEME TUTUMU VE TRAVMA SONRASI STRES BELİRTİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER
 
Travma yaşantısı ile yeme tutumunda bozulma arasında bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Mevcut çalışma kapsamında travma yaşantısı olan bireylerde öz-tiksinme, suçluluk, yeme tutumu ve travma sonrası stres belirtileri arasındaki ilişkiler incelenmiş ve travma yaşantısı ile yeme tutumu arasındaki ilişkinin doğası anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma örneklemini travmatik yaşantı deneyimlediğini bildiren 12-18 yaş arasındaki ihmal ve istismar mağduru çocuk ve ergenler (travma grubu) ile travmatik yaşantı deneyimi bildirmeyen 12-18 yaş arasındaki çocuk ve ergenler (karşılaştırma grubu) oluşturmaktadır. İki grup yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiştir ve her bir grupta 56 kadın ve 20 erkek katılımcı olmak üzere toplam 152 kişi yer almaktadır. Çalışma kapsamında her iki gruptaki katılımcılara Demografik Bilgi Formu, Öz-Tiksinme Ölçeği Gözden Geçirilmiş Form, Suçluluk Ölçeği ve Yeme Tutum Testi uygulanmış, Çocuklar için Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği yalnızca travma grubunda kullanılmıştır. İki grubun öz-tiksinme, suçluluk ve yeme tutumu açısından farklılaşıp farklılaşmadığına t-testi, değişkenler arası ilişkilere Pearson korelasyon analizi ve yeme tutumunun yordanma düzeyine hiyerarşik regresyon analizi ile bakılmıştır. Yapılan analizler neticesinde travmatik yaşantı deneyimlediğini bildiren grubun karşılaştırma grubuna göre öz-tiksinme ve yeme tutumunda bozulma düzeyinin yüksek olduğu, suçluluk düzeyinde ise istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşmanın olmadığı saptanmıştır. Değişkenler arası ilişkiler incelendiğinde öz tiksinme, suçluluk, yeme tutumu ve travma sonrası stres belirtilerinin ilişkili olduğu ve travmatik yaşantı deneyimlediğini bildiren grupta yeme tutumundaki bozulma düzeyini öz-tiksinme, suçluluk ve travma sonrası stres belirtilerinin birlikte yordadığı ve yeme tutumundaki varyansın %33’ünü açıkladıkları görülmüştür. Regresyon analizi sonucu diğer sonuçlarla birlikte değerlendirildiğinde travma yaşantısının özellikle öz-tiksinme üzerinden yeme tutumunda bir bozulmaya yol açıyor olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.(Bu çalışma ilk sırada yer alan yazar Duygu ÇELİK'in yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Çalışma kapsamında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Etik Kurul izni ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından araştırma izni alınmıştır. ORCID ID: 0000-0003-2891-7438)

Anahtar Kelimeler: Travmatik yaşantı, Öz-Tiksinme, Suçluluk, Yeme Tutumu 


Keywords: