BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hüseyin Emre GÜNDOĞDU, Esra ARMAĞAN, Sena Nur AKKUŞ, Kasım Kürşat BATAŞ, Yağmur ÇİL, Nilay EKİCİOĞLU, Evrim GÖKÇE, Emel GÜNEŞ
TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN KİTLE İNDEKSLERİ VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI
 
Amaç: Bu çalışmada, beslenme alışkanlıklarının esas olarak geç ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde oluştuğu göz önünde bulundurarak tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını ve ilişkili olabilecek sosyal faktörlerin değerlendirilmesi; bu parametrelerin beden kitle indeksi (BKİ)’ne yansıması incelendi. Yöntem: Ankara’da eğitim gören birinci, ikinci ve üçüncü sınıf 290 (108’i erkek) tıp fakültesi öğrencisine online uygulanan anketle beslenme alışkanlıkları, barınma koşulları, aylık gelirleri, sigara kullanımı gibi yaşam alışkanlıkları ve demografik özellikleri sorgulandı. Yaş ortalaması 22,4±3,7 olan katılımcıların BKİ’leri hesaplandı. BKİ’leri 20 yaş üstü olanlar yetişkin değerlere, 20 yaş altı olanlar ise WHO’nün yaş grupları ölçütlerine göre belirlendi. Bulgular: Öğrencilerin %13,8’i zayıf, %65,5’i normal, %15,9’u fazla kilolu, %4,8’i obez olduğu bulundu. “Her zaman” sağlıklı beslendiğini düşünenler %6,6 iken “kesinlikle” sağlıklı beslenmediğini düşünenler %14,5 oranındayken; en fazla verilen yanıt %44,8 ile “çoğunlukla” oldu. BKİ’nin cinsiyetler arasında anlamlı olarak farklılaştığı anlaşıldı (p<0,0001). Düzenli kahvaltı yapma ve günlük içilen su miktarı bakımından cinsiyetler arasındaki fark anlamlıdır (ikisi de p<0,001). Su içme miktarının BKİ ile ilişkisi anlamlıdır (p<0,05). Sigara içme durumları da BKİ ile ilişkili (p<0,05) olup, gelir düzeyi, barınma, öğün atlama alışkanlığı parametrelerinde böyle bir ilişki belirlenmedi. Ara öğün yapma yaş grupları (<20, 20-30, 30-40) arasında farklı bulundu; yaş arttıkça düzenli ara öğünle beslenme oranı azalıyor (p<0,05). Gün içinde öğün atlamanın barınma koşullarıyla ilişkili olduğu saptandı (p<0.001); yurtta kalanların %86,7’si, öğrenci evinde kalanların %85,7’si, aile yanında kalanların %68,1’i en az bir öğünü atlıyor. Sonuç: Tıp öğrencilerinin BKİ’leri Türkiye’deki gençlerin genel ortalamasına benzerdir. Beslenme düzenine etki ettiği belirlenen çevresel koşullar, öğrencilerin sağlıklı gelişimi için önem arz ediyor.

Anahtar Kelimeler: BKİ, Beslenme Alışkanlığı, Tıp Öğrencileri 


Keywords: