BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Fatih CESUR, Selda SEÇKİNER, Lütfiye Füsun SAYGILI, Reci MESERİ
TİP 2 DİYABETES MELLİTUS TANISI ALAN BİREYLERDE ARA ÖĞÜNDE TÜKETİLEN ENZİME DİRENÇLİ NİŞASTALI (TİP IV) ÜRÜNÜN KAN ŞEKERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ
 
Bu çalışmanın amacı; insüline bağımlı Tip 2 Diyabetes Mellitus (T2DM) olan kişilerde ikindi ara öğününde verilen enzime dirençli nişastalı (tip IV) gevreğin kan şekeri üzerine olan etkisini saptamaktır. Araştırma iki basamaktan oluşmaktadır, ilk basamakta enzime dirençli nişasta kullanılarak laboratuvarda gevrekler geliştirilmiş ve tarifeleri standardize edilmiştir. İkinci basamakta ise normal un ile yapılan gevrekler ile enzime dirençli nişasta kullanılarak yapılan gevreklerin kan şekerine etkisi klinik araştırma ile değerlendirilmiştir. Çalışma grubunu Ege Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Polikliniğinde izlenen çoklu insülin kullanan Tip 2 Diyabetes Mellituslu 20-60 yaş arası hastalar oluşturmuştur. Polikliniğe gelen hastalara hekim ve diyetisyen görüşmelerini yaptıktan sonra araştırma anlatılmış, araştırmaya katılmayı kabul edenler poliklinik hemşiresi tarafından CGMS (Sürekli glukoz izlem sistemi- Başlangıç – 0. gün) takılmıştır. 14 Hastaya 3 ayrı poşet içerisinde görsel olarak birbirine eş her biri 15 g karbonhidrat içeren gevrekler verilmiş, kırmızı poşetteki normal undan yapılan gevreği 1.gün, mavi poşetlerdeki enzime dirençli undan yapılmış gevrekleri ise 2. ve 3.gün ikindi öğününde yanında başka bir şey yemeden tüketmeleri söylenmiştir. Duyusal özellikler açısından katılımcılar 1.günde verilen gevreğin tadının diğer iki günde verilen gevrekten farklı olduğunu belirtmekle birlikte lezzet görünüş rahatsızlık hissi vb. parametreler açısından ürünler arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır. Normal unla yapılan gevreğin kan şekeri 1241 birim2 iken enzime dirençli un kullanıldığında 932 birim2 olarak bulunmuştur ve bu fark anlamlıdır. Sonuç olarak, enzime dirençli unla yapılan gevreklerin tadının normal undan yapılan gevreklere göre farklı olduğu ancak bu farklılığın rahatsızlık yaratmadığı, enzime dirençli unla yapılan gevreklerin normal una göre kan şekerini anlamlı olarak daha az ve daha yavaş yükselttiği saptanmıştır. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğü Proje No: TDK-2019-20732

Anahtar Kelimeler: Tip 4 DN, Tip 2 Diyabetes Mellitus, Enzime Dirençli Nişasta, CGMS 


Keywords: