BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hacer ALATAŞ
SÜRDÜRÜLEBİLİR BESLENME BİLGİ DÜZEYİ İLE BESİN TÜKETİM SIKLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: KESİTSEL BİR ÇALIŞMA
 
Sürdürülebilir beslenmeye olan ilgi, nüfus artışı ve iklim değişikliklerinin doğal kaynaklarımız üzerinde oluşturduğu tehdit yüzünden artmaktadır. Sürdürülebilir beslenme bilinci olan toplumlarda daha düşük sera gazı salınımı olduğu görülmüştür. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin sürdürülebilir beslenme bilgi düzeyi ve tüketmiş oldukları besin grupları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma Malatya Turgut Özal üniversitesinde eğitim öğretim gören üniversite öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışmaya 19-45 yaş arası üniversite eğitimi gören bireyler dâhil edilmiştir. Çalışmada bireylere 42 besin çeşidinden oluşan 6 besin grubunu oluşturan besinleri tüketim sıklığı sorulmuştur. Sürdürülebilir beslenme bilgi düzeyini ölçen sürdürülebilir beslenme bilgi düzeyi formu uygulanmıştır. Bireylerin aynı zamanda boy uzunluğu ve vücut ağırlığı sorgulanıp, beden kütle indeksi hesaplanmıştır. Bu çalışmaya 116 üniversite öğrencisi dahil edilmiştir. Bireylerin %39.21’i erkek, ’61.79’u kızbireylerden oluşmuştur. Bireylerin ortalama yaşı 23.21±2.39 yıl ve ortalama BKI değeri 23.26±3.11 kg/cm2 olarak bulunmuştur. Bireylerin sürdürülebilir beslenme bilgi puan ortalaması en yüksek puan olan 105 puan üzerinden 67.21±5.18 puan olarak bulunmuştur. Besin grupları sıklığına göre bireylerin puan ortalamaları incelendiğinde en yüksek puana sahip olan besin grubu sıklığı süt ve süt ürünleri olmuştur. Et grubu besinleri sık tüketen bireylerin ortalama sürdürülebilir beslenme bilgi puanı 56.21±12.22 puan olarak hesaplanmıştır. Kız öğrencilerin ortalama puanı 71.13±11.24,erkek öğrencilerin ise 57.34±13.29 puan olarak hesaplanmıştır. Cinsiyete göre bireylerin puanları arasında istatiksel olarak farklı bulunmuştur. Sonuç olarak sürdürülebilir beslenme bilgi puanını etkileyen bir çok faktör olduğu saptanmıştır. Dünyada önem kazanan sürdürülebilir beslenme konusunda farkındalık yaratmak, mevcut ve gelecekteki nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için bu konuda politikalar geliştirmek gerekmektedir. Özellikle eğitim kurumlarında sürdürülebilirlik ile ilgili uygulamaların yapılması gerektiği düşünülmektedir. (ORCID ID: 0000-0002-6441-0362)

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Beslenme, Üniversite Öğrencileri, Besin Grubu, Besin Sıklığı 


Keywords: