BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mert ERKAN, Hayrettin GÜMÜŞDAĞ, Osman Göktuğ KOÇAK
SPOR VE KÜLTÜR FAALİYETLERİNDE MEDYA DESTEĞİNİN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ
 
Son otuz yıl içerisinde teknoloji alanında önemli gelişmelere çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Küreselleşmenin de etkisiyle teknolojik gelişmelere bağlı olarak işletmelerin pazarlama stratejilerinde önemli ölçüde değişimler gözlenmektedir. Bu çerçevede İnternet kullanımını yaygınlaşmasıyla insanlar ve işletmeler arasındaki iletişim ve etkileşim ulusal ölçeği aşıp uluslararası bir boyut kazanmıştır. Kazanılan bu boyut dünya gelinde ve ülkemizde aktif bir şekilde kullanılarak ürün ve hizmet üren işletmelere önemli ölçüde müşterilerine karşı reklam, prestij vb. çekicilik sağlayacak imkanlar sağlamaktadır. Bu bağlamda işletme faaliyetlerinin küresel pazarlara taşınabilmesi daha kolay hale gelmiştir. Aynı zamanda 21. yüzyılda hızla kabul gören ve popüler sosyal medya araçları bireylerin ilgi odağı haline gelmiştir Gelen ilgi odaklarını iyice özümseyen işletmeler ise yaptıkları araştırmalar ile sosyal medya üzerinden kendilerini gösterme eğilimine girmişlerdir. Kendilerini göstermek için seçtikleri en iyi yolun sosyal medya olmasının en önemli sebebi ise sosyal medya araçlarını kullanan bireyler, üretilen ürün ve hizmetler hakkında anında bilgi alabilmekte, içerik oluşturmakta ve diğer kullanıcılar ile fikirlerini anında paylaşabilmekte olmalarıdır. Sosyal medyanın hızla yayılması tüketicilerin satın alma davranışlarını da önemli ölçüde şekillendirmektedir. Sosyal medyanın artan bu öneminden dolayı çalışmada Spor ve kültür faaliyetlerinde medya desteği tüketici davranışlarını etkileyip etkilemediği incelenmiştir. Yapılan alan araştırması sonucunda sosyal medya üzerinden yürütülen pazarlama faaliyetlerinin tüketicilerin satın alma davranışları üzerine olan etkileri ikincil veriler ile ortaya konularak geçmiş yıllarla olan karşılaştırılması ortaya konmuştur. (ORCID ID: 0000-0002-2753-0234, 0000-0002-1616-8671, 0000-0001-5755-9444)

Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Tüketici Davranışı, Sportif, Kültürel 


Keywords: