BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayşenur KOÇER, Ebru TEMUR, Eylül GÜLER, Pervin CER, İrem Nur ATALAY, Serap Gökçe ESKİN
SOSYOEKONOMİK DÜZEYİN BİREYLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA VE DİYETİSYENE ERİŞİMİNE ETKİSİ
 
Beslenme bireysel ve çevresel faktörlerden etkilenen bir süreçtir. Bu faktörler arasında özellikle sosyoekonomik düzeyin beslenmeyle yakın ilişki içinde olduğu düşünülmektedir. Sağlıklı beslenmenin bir diğer belirleyicisinin bu konuda eğitim ve rehberlik alabilmek olduğu düşünülmektedir. Beslenme açısından, yaşam boyu insanların sağlıklarının, korunması, iyileştirilmesi ve sağlıklı yaşam biçiminin davranış tarzı haline getirilmesinde en önemli görev diyetisyenlere düşmektedir. Ancak bunun sağlanması için toplumun büyük kesiminin diyetisyene ulaşabiliyor olması gereklidir. Bu çalışma ile farklı sosyo-ekonomik düzeydeki bireylerin diyetsiyene ulaşabilme durumlarını belirleyerek literatüre katkıda bulunma hedeflenmektedir. Çalışmanın evreni, bilinmemekte olup; yapılan güç analizine göre en az örneklem sayısı 500 olarak belirlenmiştir. Araştırmada ulaşılabilen gönüllü tüm 18-65 yaş arası bireyler araştırmaya dahil edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olan veri toplama formu ile internet aracılığı ile toplanmış olup; sayı ve yüzde değerleri ile sonuçlar paylaşılmıştır. Katılımcıların yaş ortalaması 38,4, %62,8'i kadın olup, %83,1'inin kronik hastalığı yoktur. Katılımcıların %71,4'ü diyetisyene hiç başvurmamıştır. çalışma sonucuna göre katılımcıların yarısının geliri giderine eşittir. Diyetisyene başvurma durumu açısından gelir düzeyine göre farklılık bulunmaktadır. Gelir düzeyi yüksek olan katılımcıların sıklıkla diyetisyene başvurduğu belirlenmiştir. Katılımcıların %73,4’ü tüm besin gruplarına ulaşamadığını düşünmektedir. Tüm besin gruplarına erişemediğini düşünen katılımcıların sıklıkla diyetisyene başvurmadığı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda sosyo ekonomik durumun bireylerin diyetisyene başvurma durumuna etki edebileceği belirlenmiştir. Bireylerin sağlıklı beslenme konusunda diyetisyen desteği alabilmesi konusunda farkındalık yaratma ve durum tespiti amacıyla yapılmış olan bu çalışma sonuçları doğrultusunda ulusal düzeyde yeni çalışmaların planlanması ve kamu kurumlarında diyetisyen istihdamının arttırılması ile her kesimin diyetisyene erişimine olanak tanınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: SOSYOEKONOMİK DURUM, BESLENME, DİYETİSYEN 


Keywords: