BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şule NAMLI KOÇ
SLEEVE GASTREKTOMİ OPERASYONU GEÇİREN OBEZİTE HASTALARINDA HELİCOBAKTER PİLORİ PREVELANSININ BELİRLENMESİ: TEK MERKEZ DENEYİMİ
 
Hedef ve Amaç: Helicobakter pilori(H.pilori) enfeksiyonu doğu toplumlarında ve Türkiye’de sık rastlanan bir infeksiyondur. H. Pilori enfeksiyonuna midede lokalize olan h.pilori neden olmaktadır. Bu bakteri midede rahatlıkla kolonoze olur.Bu enfeksiyonun bariatrik cerrahi hastalarının takibinde ne tür etkilere sahip olduğu net olarak bilinmemektedir. Bu retrospektif çalışmada Sleeve Gastrektomi geçirmiş olan obez Türk hastalarında Helicobakter pilori prevelansının ve operasyon sonrası takipte etkilerinin belirlenmesi amacı hedeflenmiştir. Materyal ve Metod: 2014-2016 yılları arasında obezite nedeniyle sleeve gastrektomi yapılan tüm hastalar çalışmaya alındı. Operasyonda çıkarılan mide rezeksiyon materyalleri patolojiye gönderildi ve H.pilori açısından incelendi. Sonuçlar: 462 hasta kriterlere uygun olarak çalışmaya alındı. 326(%71) hastanın cinsiyeti kadındı. Ortalama yaş ve vücut kitle indeksleri 37.5±10.0 yıl and 42.7±7.7 kg/m2 idi. Histolojik olarak 150 (33%) hastada H. pylori infeksiyonu tespit edildi. H. Pylori enfekte grup ile diğer grup arasında komplikasyonlar açısından fark izlenmedi.(1.3% vs.1.0%;p=0.717).Histopatolojik en sık bulgu kronik gastrit olarak izlendi. Sonuç:Sleeve gastrektomi yapılan asemptomatik obezite hastalarında H.pilori izlem ve eradikasyonu şart değildir. Operasyon sonrası erken komplikasyonlarla H.pilori ilişkili bulunmamıştır. Bu konuyla ilgili farklı çalışmalarda farklı sonuçlar elde edilmiştir. Sleeve gastrektomi geçiren obezite hastalarında H.pilori ile ilgili daha geniş çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: helicobakter Pilori, Sleeve Gastrektomi, Obezite



 


Keywords: