BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cihat ÇELEBİ, Ebru ÇALIK KÜTÜKÇÜ,Naciye VARDAR YAĞLI, Deniz İNAL İNCE, Melda SAĞLAM, Cemile BOZDEMİR ÖZEL
SİGARA IÇEN VE IÇMEYEN BIREYLERDE KARDIYOVASKÜLER RISK FAKTÖRLERI BILGI DÜZEYI VE SAĞLIKLI YAŞAM DAVRANIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Sigara bağımlılığı önemi bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmanın amacı; sigara içen ve içmeyen bireylerde kardiyovasküler risk faktörleri bilgi düzeyi ve sağlıklı yaşam davranışlarının karşılaştırılmasıdır. Yöntem: Çalışmaya 20-60 yaş arası 71 sigara içen (ort yaş: 32.7±8.6 yıl, 40 erkek, 31 kadın) ve 74 sigara içmeyen birey (ort yaş: 31.6±9.9 yıl, 32 erkek, 42 kadın) dahil edildi. Kardiyovasküler risk faktörleri bilgi düzeyleri, Kardiyovasküler Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi Ölçeği (KARRIF-BD) ile değerlendirildi. Sağlıklı yaşam davranışları ise Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği II (SYBDÖ-II) ile değerlendirildi. SYBDÖ-II ölçeğinin alt parametreleri; sağlık sorumluluğu, fiziksel aktivite, beslenme, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler ve stres yönetimidir. Sonuçlar: Gruplar arasında yaş, cinsiyet, boy, kilo ve vücut kitle indeksi açısından fark yoktu (p>0.05). Sigara içen grubun sigara maruziyeti, sigara içmeyen grubun sigara maruziyetinden anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.001). Sigara içen ve içmeyen kişiler arasında KARRİF-BD puanları ve SYBDÖ-II alt parametre ve toplam puanları açısından bir fark saptanmadı (p>0.05). Tartışma: Bu çalışma; sigara içen ve içmeyen kişilerin kardiyovasküler hastalık risk faktörleri bilgi düzeyi benzer ve iyi seviyede olmasına rağmen, toplum sağlığını iyileştirmek için her iki gruba da sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek için fiziksel aktivite, beslenme, stres yönetimi gibi konuları içeren eğitimlere ihtiyaç bulunmaktadır. Kardiyovasküler risk faktörleri ve sağlıklı yaşam becerileri hakkında toplumsal farkındalığın yaygınlaşması için etkin politikalar geliştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Sigara İçimi, Sigara, Fiziksel Aktivite, Sağlıklı Yaşam Biçimi 


Keywords: