BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Samet Tarık KARAKULLUKÇUOĞLU, Kerem Ali TORUNLER, Egemen ERMİŞ
SAMSUN İLİNDEKİ ANTRENÖRLERİN SAĞLIKLI BESLENMEYE İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ
 
Bu çalışmada, Samsun ilindeki antrenörlerin ‘cinsiyet, yaş, spor branşınızın türü ve mesleki yılınız’ gibi değişkenlere göre sağlıklı beslenmeye ilişkin tutumları incelenmiştir. Araştırmayı Samsun ilinde bulunan 18-24 yaş aralığında 153, 25-29 yaş aralığında bulunan 24, 30-34 yaş aralığında bulunan 16 ve 35 yaş ve üzeri 17 antrenör oluştururken, 125 erkek antrenör ve 85 kadın antrenör gönüllü olarak katılım sağlamıştır. Sağlıklı Beslemeye İlişkin Tutum Ölçeği (SBİTÖ): Tekkurşun Demir ve Cicioğlu (2021) tarafından geliştirilen 21 madde ve 4 alt boyuttan oluşan ölçek veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. SBİTÖ beşli likert tipindedir. Maddeler “Kesinlikle Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Kararsızım”, “Katılıyorum”, “Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde sıralanmış; 1,2,3,4 ve 5 şeklinde derecelendirilmiştir. Araştırmanın verileri SPSS 22 istatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcılardan elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinde bağımsız örneklem T-Testi ve One Vay ANOVA testleri kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet değişkenine göre ‘Beslenme Hakkında Bilgi’ alt boyutunda ve spor branşınızın türü değişkeninde ‘Olumlu Beslenme ve SBİTÖ Toplam’ puanlarında anlamlı farklılık gözlemlenirken (p<0,05), ‘Yaş ve Mesleki Yılınız’ değişkenlerinde herhangi bir anlamlı farklılık olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). Katılımcıların SBİTÖ toplam puanlarının ortalamasına bakıldığında 69,08 oran ile yüksek sağlıklı beslenmeye ilişkin tutuma sahip oldukları gözlemlenirken, ideal seviyede yüksek olmadığı sonucuna varılmıştır bunun için, Antrenörlerin bağlı bulundukları ilgili federasyonların yıl içindeki seminerlerinde ‘Beslenme’ konusu üzerinde durmasının, antrenörlerin beslenmeye ilişkin tutumlarının ideal seviyede yüksek oranlara çıkarmasında önemli katkı sağlayacağı önerilmektedir. Spor bilimleri fakültelerindeki beslenme ile ilgili ders içeriği ve kapsamı arttırılabilir. (ORCID ID: 0000-0001-6377-4474)

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı beslenme, antrenör, beslenme tutumu, sağlık 


Keywords: