BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Çağla DÜZGÜN, Emine KARAKUŞ, Süreyya DEDE, Mine ADAŞ
SAĞLIKLI, PREDİYABETİK, TİP 2 DİYABET VE OBEZ BİREYLERİN BAĞIRSAK VE ÜRİNER MİKROBİYOTASININ İNCELENMESİ
 
Obezite, Tip 2 Diyabet ve prediyabet yaygın görülen, görülme sıklığı gittikçe artan hastalıklardır. Son yıllarda yapılan çalışmalar genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra bağırsak mikrobiyotasındaki değişikliklerin de diyabet ve obezite etyolojisinde etken olduğunu göstermiştir. Çalışmamızda obez, prediyabet, diyabetli hastaların bağırsak ve üriner mikrobiyota değişimi belirlenerek besin tüketim sıklığı ve biyokimyasal parametreler ile birlikte değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Prof.Dr Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi İç Hastalıkları polikliniklerine başvuran 15 obez, 15 prediyabet ve 15 Tip 2 diyabetli hasta ile 15 sağlıklı gönüllü çalışmaya dahil edildi. Gönüllülerden gaita ve idrar örnekleri alınarak real-time qPCR yöntemi ile Firmicutes, Bifidobacterium, Bacteroides türleri analiz edildi. Üriner Firmicutes, fekal ve üriner Bacteroides sonuçları istatistiksel olarak anlamlı bulunmazken prediyabetli gönüllülerle kıyaslandığında Tip 2 diyabetli gönüllülerin fekal Firmicutes miktarında önemli bir artış görüldü (p=0.038). Bifidobacterium düzeyleri kıyaslandığında, sırasıyla sağlıklı gönüllü (p=0.034), prediyabetik (p=0.009) ve obez gönüllülere (p=0.012) göre Tip 2 diyabetli hastaların fekal Bifidobacterium miktarında artış olmuştur. Üriner Bifidobacterium miktarında ise obez, prediyabetik ve tip 2 diyabetli gönüllülerde kontrol grubuna kıyasla Bifidobacterium miktarında azalma olmuştur (p=0.048; p=0.038; p=0.015, sırasıyla). Bacteroides/Firmicutes oranı karşılaştırıldığında ise kontrol grubuna kıyasla tip 2 diyabetli gönüllülerde Bacteroides/Firmicutes oranının azaldığı görülmüştür. Ayrıca Bacteroides/Firmicutes oranı prediyabetli gönüllülerde vücut kitle indeksi ile negatif korelasyon oluşturmuştur. Besin tüketim sıklığı verilerinde diyabetli bireylerin ekmek tüketiminin diğer gruplara oranla çok olması ve sağlıklı bireylerin de tip 2 diyabetli hastalar kadar patates pirinç ve makarna tüketim oranlarının yüksek olması dikkat çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Diyabet, Mikrobiyota, Besin tüketim sıklığı 


Keywords: