BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra KALKAN BALAK, Zeliha Özlem YÜRÜK
SAĞLIKLI KADINLARDA TÜM VÜCUT VİBRASYON EĞİTİMİ VE PİLATES EGZERSİZLERİNİN VÜCUT KOMPOZİSYONU ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Amaç: Vücut kompozisyonu fiziksel uygunluğun bir bileşenidir ve sağlığın önemli göstergelerinden biridir. Her yaştan bireyin vücut kompozisyonunu sağlıklı sınırlarda tutabilmesi için egzersiz önerilmektedir. Ancak egzersiz alışkanlığı kazandırmak için eğitim içeriğinin ilgi çekici olması gerekir. Pilates ve tüm vücut vibrasyonu (TVV) eğitimleri son yıllarda ön plana çıkan egzersiz yöntemlerindendir. Bu çalışmada, sağlıklı kadınlarda Pilates egzersizleri ve TVV eğitiminin vücut kompozisyonu üzerindeki etkisinin karşılaştırılması amaçlandı. Yöntem: Çalışma 36 sağlıklı sedanter kadın birey üzerinde gerçekleştirildi. Bireyler; Pilates grubu, TVV grubu ve kontrol grubu olmak üzere üç gruba ayrıldı. Pilates eğitimi alan gruptaki bireylere sekiz hafta, haftada iki gün, günde bir saat aletli Pilates eğitimi verildi. TVV eğitimi alan gruptaki bireylere TVV cihazı ile sekiz hafta süreyle, haftada iki gün ve günde 30 dakika eğitim uygulandı. Kontrol grubuna ise, herhangi bir eğitim verilmedi. Eğitim öncesi ve eğitim bitiminde vücut kompozisyonlarının değerlendirilmesi için vücut kütle indeksi (VKİ) ve bioelektrik empedans analizi kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya başlamadan önce bireylerin yaş ortalamaları ve VKİ değerleri gruplar arasında benzerdi (p>0,05). Eğitim sonrasında TVV grubunda VKİ, yağ ağırlığı ve yağ yüzdesi değerlerinde anlamlı azalma bulundu (p<0,05). Diğer gruplarda ise eğitim öncesi ve sonrası herhangi bir fark gözlenmedi (p>0,05). Gruplar arası karşılaştırmada ise üç grup arasında herhangi bir fark saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Çalışmamızda yalnızca TVV eğitimi ile birlikte bireylerin VKİ, yağ ağırlığı ve yağ yüzdelerinin azaldığı ancak bu değişimin Pilates ve kontrol grubuna göre üstünlüğünün olmadığı görüldü. Vücut kompozisyonunda değişimin görülebilmesi için sağlıklı beslenme programıyla beraber eğitim verilmesini ve uzun dönem takip çalışmalarının yapılmasını önermekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Egzersiz, Fiziksel Uygunluk, Sağlık, Vücut Kompozisyonu 


Keywords: