BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Ali ÇAPARLAR
PİLONOİDAL SİNÜS HASTALIĞINDA AÇIK BIRAKMA TEKNİĞİNİN SONUÇLARI
 
Giriş: Pilonidal sinüs hastalığı, genç yetişkin erkeklerde kadınlardan daha sık görülür. Sakrokoksigeal bölgede enflamatuar rahatsızlık verici bir hastalıktır. Sinüslerden aralıklı kötü kokulu rahatsız edici akıntı olur. Tedavisi için en iyi seçenek sinüs eksizyonunu içeren cerrahi girişimdir. Ancak oluşan doku defektini kapama tekniği ile ilgili henüz bir fikir birliği oluşmamıştır. Defekt onarımı için orta hat kapama , açık bırakma ve fleple onarım teknikleri tarif edilmiştir. Bu çalışmada, açık bırakma tekniği ile yapılan eksizyon sonuçlarını analiz ettik. Materyal metod: Pilonidal hastalığı olan 50 hastayı içeren bu retrospektif çalışma 4 yıllık bir süre boyunca aynı cerrah tarafından gerçekleştirilen ameliyatları içermektedir. Pilonidal sinüs hastalığı nedeniyle bir perifer hastanede eksizyon sonrası açık bırakma tekniği ile opere olmuş 50 hastanın verileri retrospektif olarak hasta dosyaları ve veri tabanından çıkarıldı. Hastalara ait demografik özellikler, aile öyküsü, yakınma süreleri, ameliyat ve hastanede kalış süreleri, pansuman süreleri ve ameliyat sonrası komplikasyonlar kaydedildi. Sonuçlar: Hastaların ortalama yaşı 27yıldı (19 ila 48 yıl). Medyan takip süreleri 28 aydı ( 19 ila 54 ay). Ortalama yakınma süreleri 58 aydı (25-94 ay). 20 hastada ((%40) aile öyküsü mevcuttu. Pilonidal kistlerin 45 si ((%90) birden fazla sinüs ağzına sahipti. Ardışık 50 hastaya (12 kadın, 38 erkek) eksizyon yapılıp yara marsüpialize edilip açık bırakıldı. Ortalama ameliyat süresi 38 dakikaydı. Ortalama hastanede kalış süresi 4 gün (2-11). Ortalama pansuman süreleri 27 gün(19-55). Yeniden hastaneye yatışı gereken 7 hasta (%14) oldu. Nüks eden 3 ((%6) hasta tespit edildi. Tartışma: Nüks oranlarının düşüklüğü nedeniyle bu teknik daha çok komplike, aile hikayesi olan hastalara uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: pilonidal sinüs hastalığı, açık bırakma tekniği, pansuman, eksizyon 


Keywords: