BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şenlen GÖKGÖZ, Ece Suna GÖKGÖZ
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNDE OBEZİTE SIKLIĞI VE BESLENME ALIŞKANLIKLARI
 
Giriş: Obezite günümüzde önemli bir halk sağlığı sorunudur. Çocukluk ve gençlik çağında edinilen yanlış beslenme alışkanlıkları, genelde ileriki yaşlarda da devam etmektedir. Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinde obezite sıklığı ve beslenme alışkanlıkları araştırıldı. Yöntem: Araştırma kesitsel tiptedir. Araştırmanın evrenini Kırklareli il merkezindeki 7 ve 8. Sınıf ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır ve1899 kişidir. d:0,027 ve p:0,103 olacak şekilde örneklem 387 hesaplandı. Araştırmada 400 anket değerlendirildi. Anketler öğrenciler tarafından doldurulmuştur. Öğrencilerin boyu çelik şeritmetre ile, kiloları elektronik tartı ile ölçüldü. Bağımlı değişken yaşa göre BKİ, WHO Anthro Plus programında hesaplanmıştır. SPSS17 paket programında, khi-kare testi yapılarak veriler değerlendirilmiştir. Bulgular: Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 13,4±0,59’dur. Öğrencilerin %45’i erkektir. Erkeklerin %31,7’si, kızların %24,6’sı hafif kilolu ya da obezdir(x2 =1,406 p=0,236). Düzenli kahvaltı yapanların %20,4’ü kilolu iken, düzenli kahvaltı yapmayanların %34,7’si hafif kilolu ya da obezdir ve bu fark istatiksel olarak önemlidir(x2 =10,221 p=0,001). Televizyon başında atıştırma alışkanlığı olanlarda kilolu olanlar(%29,5); bu alışkanlığı olmayanlardan (%19,7) daha fazladır(x2 =4,202 p=0,04). Fastfood tüketimi ve öğün atlama davranışı bakımından normal kilolular ve kilolular arasında fark bulunmamıştır. Sonuç: Gençlerin düzenli kahvaltı etme alışkanlığı edinmeleri, televizyon başında atıştırmamaları gençlik çağlarında ve ileriki yaşlarında kilo problemi yaşamamaları için önemli olabilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, BKİ, Beslenme, Çocuk, Adolesan 


Keywords: