BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Arzu KABASAKAL ÇETİN
ÖĞRETMENLERİN BESLENME BİLGİ DÜZEYLERİ VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Öğrencilerle sürekli iletişim ve etkileşim halinde olan öğretmenler öğrencilere sağlıklı beslenme alışkanlıklarının ve yeme davranışlarının kazandırılmasında önemli bir rol modeldir. Bu çalışmada, öğretmenlerin beslenme bilgi düzeyleri ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Bu kesitsel çalışma Mayıs 2022-Temmuz 2022 tarihlerinde online olarak yürütülmüştür. Öğretmenlere beslenme bilgi ölçeği ve dijital sağlıklı diyet okuryazarlığı ölçeği uygulanmış, sosyodemografik özellikleri ile beslenme bilgi kaynakları sorgulanmıştır. Bulgular: Öğretmenlerin beslenme bilgi puanları 94.54±12.97 olarak bulunmuştur. Katılımcıların %65.6’sının beslenme bilgi düzeyi orta-yüksektir. Sağlıklı beslenme konusunda bilgi sahibi olanlar (p=0.013) ile bilgi kaynağı olarak sağlık kurumu (p=0.007) ve kitap ve bilimsel kaynaklardan (p<0.001) yararlananların beslenme bilgi puanları daha yüksek bulunmuştur. Beslenme bilgi düzeyi düşük-orta olanların dijital sağlıklı diyet okuryazarlığının, beslenme bilgi düzeyi yüksek olanlardan daha fazla olduğu gösterilmiştir (p=0.007). Sonuç: Öğretmenlerin büyük bir kısmının beslenme bilgi düzeyinin orta-yüksek olduğu görülmektedir. Beslenme bilgi düzeyinin arttırılmasında doğru bilgi kaynaklarına ulaşmak büyük önem taşımaktadır. Öğretmenler sağlıklı beslenme konusunda öğrenci ve ailelerine hem rol model olarak hem de doğru bilgi kaynaklarına yönlendirerek sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılmasında önemli rol oynar. Dolayısıyla, çocukluktan adolesan döneme kadar sağlıklı beslenme ve yeme davranışlarının kazandırılması için öğretmenlerin beslenme bilgi düzeylerinin arttırılması ve beslenme ile ilişkili seminer ve eğitimlerin yaygınlaştırılması ve sürekli hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme bilgi düzeyi, beslenme eğitimi, bilgi kaynakları, dijital sağlıklı diyet okuryazarlığı, öğretmen 


Keywords: