BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tibel TUNA
OBSTRÜKTİF UYKU APNE SENDROMU VE OBEZİTE İLİŞKİSİ:KLİNİK TECRÜBEMİZ
 
Amaç: Çalışmamızda uyku apnesi ön tanısı ile polisomnografik çalışma yapılan hastalarda Vücut kitle indeksi (VKİ) ve Apne Hipopne İndeksi (AHİ) arasındaki ilişkinin araştırılması hedeflenmiştir. Yöntem: Mart 2019-Kasım 2020 tarihleri arasına kliniğimizde uyku apnesi ön tanısı ile polisomnografi yapılan 250 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, VKİ ve AHİ leri değerlendirildi. AHİ (1 saatte meydana gelen solunum durması veya azalmasının sayısı) derecelendirmesi: AHİ<5 basit horlama, AHİ 5-15 hafif OSAS (obstrüktif uyku apnesi), AHİ 15-30 orta OSAS, AHİ >30 ağır OSAS olarak kaydedildi. VKİ ise <25 normal, 25-30 kilolu, 30-35 obez, >35 ise morbid obez olarak değerlendirildi. Bulgular: Hastaların 75’i (%30) kadın, 175’I (%70) erkekti. Yaş ortalaması 48±12.21, AHİ ortalaması 25.11±26.23, VKİ ortalası 31.44±6.6 olarak bulundu. VKİ’ne göre AHİ arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0.00). Normal kilolu hastaların %35’inde basit horlama tespit edilmiştir. VKİ’ne gore AHİ sınıflaması (hafif, orta, ağır) arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir (p=0.001). Cinsiyete göre AHİ karşılaştırıldığında erkeklerde 60, kadınlarda 8 hastada ağır OSAS mevcut olup aralarında anlamlı ilişki mevcuttur (p=0.045). VKİ ile AHİ arasında anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu söylenebilir. (r= 0.401 , p=0.000). AHİ’ deki değişimin % 16.2’lik kısmı (r2=0.162) VKİ deki değişim ile açıklanabilir Sonuç: Hastalarımızda VKİ arttıkça OSAS miktarı ve şiddeti parallel olarak artış göstermektedir. Erkek hastalarda belirgin olarak ağır OSAS sıklığı artmıştır. Birçok faktörün etkili olduğu OSAS gelişimine obezitenin katkısı büyüktür.

Anahtar Kelimeler: Obstrüktif uyku apne sendromu, Obezite, Apne hipopne indeksi



 


Keywords: