BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Merve KABA, Meral KÜÇÜK YETGİN, Nazime ÇEBİ
OBEZİTESİ OLAN KADINLARDA FARKLI ADIM SAYISI HEDEFLİ YÜRÜYÜŞLERİN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE KARDİYO-METABOLİK PARAMETRELERE ETKİLERİ
 
Bu çalışmanın amacı obezitesi olan kadınlarda tıbbi beslenme tedavisi ile desteklenen günlük 10 bin adım ve 30 dakikada 3 bin adım hedeflerinin, vücut kompozisyonuna, 6 dakika yürüme mesafesine (6DYM) ve kardiyo-metabolik parametrelere (insülin, glukoz, HbA1c, HOMA-IR, LDL, HDL, total kolesterol) etkisini karşılaştırmaktır. Obezite merkezinde tıbbi takipleri yapılan 30 kadın katılımcı; 10 bin adım (G10BA) (n=15; yaş ort=42,67±10,31 yıl; BKİ=37,36±6,19kg/m2) ve 30 dakikada 3 bin adım (30d3BA) (n=15; yaş ort=42,40±8,27yıl; BKİ=35,24±5,27 kg/m2) sayısı hedefli iki gruba ayrılmıştır. Araştırmanın başında ve sonunda vücut kompozisyonları (TANITA-MC-780) analiz edilmiş, 6DYM değerleri belirlenmiş ve kan örnekleri alınmıştır. Her iki grup 8 hafta boyunca 3-5 gün/hafta olacak şekilde iki farklı adım sayısı hedefi olan yürüyüş egzersizlerini tamamlamıştır. G10BA grubu süre kısıtlaması olmaksızın günlük 10 bin adım atarken; 30d3BA grubu tek seansta 30 dakikada 3 bin adım atmıştır. Adım sayısı pedometre (Mesitaş p010) ile kayıt altına alınmış, katılımcıların sağladığı günlük ekran fotoğrafları ile takip edilmiştir. Çalışma boyunca katılımcılara bireye özgü tıbbi beslenme tedavisi düzenlenmiştir. 10BA grubunda glukoz (p=0,01), insülin (p=0,01) ve HbA1c (p=0,04) değerlerinde 8 hafta sonunda anlamlı bir azalma tespit edilmiş ancak gruplar arasında bir fark bulunmamıştır (p>0.05). Her iki grupta da vücut ağırlığı, BKİ, vücut yağ kütlesi ve yüzdesi, bel ve kalça çevresi değerlerinde anlamlı azalmalar olmuş (p<0.05), 6DYM değeri her iki grup için anlamlı şekilde artmış (p=0,01) ancak gruplar arası fark bulunamamıştır (p>0.05). Obezitesi olan kadınlarda sekiz hafta süresince tıbbi beslenme tedavisi ile desteklenmiş olan günde 10 bin adım ya da 30 dakikada 3 bin adım sayısı hedefli yürüyüşlerin her ikisi de yürüme mesafesini arttırmış, vücut kompozisyonunu ve kardiyo-metabolik parametreleri olumlu yönde değiştirmiştir. Farklı adım sayısı hedefli yürüyüşler, davranış değişikliği sağlamak amacıyla obezite tedavisinin bir parçası olarak kullanılabilir. (Bu çalışma 1. Sırada yer alan yazarın yüksek lisans tezinden üretilmiştir. Araştırma için bir üniversitenin etik kurulundan etik izin (Tarih/sayı: 18.05.2021/32010), İl Sağlık Müdürlüğü’nden kurum izni (Tarih/sayı: 29.04.2022/E-55568733-604.01.01) alınmıştır, çalışma Marmara Üniversitesi BAP Lisansüstü tez destek projesi (Proje Kodu: TYL-2021-10310) ile desteklenmiştir.)

Anahtar Kelimeler: Obezite, 10 Bin Adım, 30 Dakikada 3 Bin Adım , İnsülin Direnci , Kan Yağları 


Keywords: