BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tevhide ZİVER
OBEZİTENİN ETİYOPATOGENEZİNDE ADV-36’NIN RÖLÜ
 
Obezite, vücuda besinler ile alınan enerjinin, harcanan enerjiden fazla olmasına bağlı olarak gelişen ve fazla enerjinin yağ olarak depolanması sonucu ortaya çıkan, kronik bir hastalıktır. Obezite önceleri yüksek gelirli ülkeler ile ilişkilendirilmiş bir hastalık iken bugün Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir pandemi nedeni olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin multifaktöriyel bir etiyolojiye sahip olmasına karşın, son yıllarda yapılan araştırmalarda bazı enfeksiyöz ajanların bu patofizyolojide rol oynayabileceği ileri sürülmüş ve enfektoobezite kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavrama dayalı yapılan araştırmalarda obezitenin gelişiminde adipoz dokuda değişmiş immün yanıt ve enflamasyonun olduğu ve bunun temelinde adipoz doku ile immün sistem arasında ilişki olduğu bildirilmiştir. Enfeksiyon etkenlerinden özellikle Adenovirusa ait bazı serotiplerin obezite gelişiminde rol oynadığı iddia edilmektedir. Yapılan hayvan deneyleri ve in-vitro çalışmalarda Adenovirus-36(Adv-36)’nın pre adipositleri enfekte edererek, Adv-36’ya ait E4orf1 geni ile pre-adipositlerin adipositlere farklılaşmasına katkıda bulunarak, çeşitli mekanizmaları tetiklediği ve adipositlerde lipit birikmesi sonucunda adipoz dokuda hiperplazi ve hipertrofi gelişmesine sebep olduğu ileri sürülmektedir. Bu nedenle obezitenin gelişiminde ve devamlılığında adipoz dokudaki kronik enflamatuvar sürecin rol oynadığı düşünülmektedir.Her ne kadar yapılan çalışmalarda Adv-36’nın obezite gelişiminde rolü olduğu öne sürülse de Adv 36’nın da insan obezitesi ile olan ilişkisinin netleştirilebilmesi için çok sayıda geniş serili, olgu-kontrol temelli, moleküler yöntemler ile desteklenmiş, prospektif kohort çalışmalarına gereksinim duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Adv-36, Enfektoobezite 


Keywords: