BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet Mahir FERSAHOĞLU
OBEZİTE TEDAVISINDE İNTRAGASTRIK BALON UYGULANAN HASTALARA AIT SONUÇLARIMIZ
 
GİRİŞ: Obezite, dünya çapında, ciddi ko-morbid hastalıklara sebep olmak suretiyle yaşam beklentisini önemli ölçüde azaltan bir sağlık sorunudur. Minimal invaziv tedavi seçeneklerden birisi de İntragastrik Balon (IGB) uygulamasıdır. Yapılan çalışmalar uzun dönem sonuçlarının etkinliğini düşük bulmuş olsa da morbidite ve mortaliteyi azaltmada tek başına yaşam tarzı değişiklikleri ve diyete üstünlüğünü göstermiştir. AMAÇ: Bu çalışmada, obezite cerrahisi yapılan kliniğimize kilo vermek üzere başvuran hastalardan IGB’yi tercih edenlere ait klinik sonuçlar değerlendirildi. YÖNTEMLER: Bu, tek merkezli retrospektif bir çalışmadır ve Ocak 2015- Haziran 2020 tarihleri İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Araştırma Hastanesi’nde IGB takılan tüm hastaları içermektedir. Obezite cerrahisi yapan üç cerrah tüm implantasyon ve ekstraksiyon prosedürlerini gerçekleştirdi. IGB uygulaması uygun bir diyet programı ve egzersiz ile kombine edildi. BULGULAR: Çalışmaya 17 hasta alındı. Hastaların ortanca yaşı 37,06 (10,09 SD, 25-66) idi. Ortanca VKİ 42,7 (10,88 SD, 30-66) idi. Hastaların 3 ‘ü (%17,6) erkek, 14’ü (%82,4) kadın idi. 1 yıl sonunda fazla kilo verme yüzdeleri (EWL %) 46,17 (24,9 SD, 8-92) idi. Hastalar VKİ ne göre iki gruba ayrıldı. VKİ <40 kg/m2 olanlar grup 1 (n:8), > 40 kg/m2 olanlar grup 2 (n:9) olarak karşılaştırıldı. Buna göre iki grup arasında yaş dağılımı benzer iken (sırasıyla 33.00, 40.67; p:0,121) , % EWL grup 1 de daha yüksek saptandı (sırasıyla 63.7, 3.5; p:0,002). SONUÇLAR: Verilerimiz, IGB uygulamasının kilo vermeye katkısını net bir şekilde gösterdi. Tedavi sonunda vücut ağırlığı, BMI ve EWL %, uygulama öncesine kıyasla önemli ölçüde azaldı. Balon çıkarıldıktan sonra uzun vadeli sonuçlar için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Bariatrik Cerrahi, Minimal İnvaziv Tedavi 


Keywords: