BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ceren KÖKSAL, Süheyla ABİTAĞAOĞLU, Hüseyin ÇİYİLTEPE, Dilek ERDOĞAN ARI
OBEZİTE CERRAHİSİ GEÇİREN HASTALARDA ERKEN POSTOPERATİF SÜRECİN İNCELENMESİ
 
Amaç: Obezite dünyada önemli bir sağlık sorunu haline gelmiş ve en etkin tedavi yöntemi olan bariatrik cerrahi sıklığı artmıştır. Obezitenin hipertansiyon, diyabet, malignensi, obstrüktif solunum yolu hastalıkları gibi farklı sistemik hastalıklar için risk faktörü olduğu bilinmektedir. Çalışmamızın amacı hastanemizde son 1 yılda obezite cerrahisi geçiren hastaların erken postoperatif süreçlerinin incelenmesidir. Yöntem: Hastane Bilimsel Çalışmalar Kurulu onayı alındıktan sonra Kasım 2018-Kasım 2019 arasında hastanemizde bariatrik cerrahi geçiren 148 hastanın verileri retrospektif olarak incelendi. Hastaların demografik verileri, ek hastalıkları, preoperatif dönemde değerlendirilen anestezi riskleri, cerrahi sonrası yoğun bakım ünitesine giriş durumları, yoğun bakımda kalış süreleri, hastanede kalış süreleri ve mortalite durumları kaydedildi. Bulgular: Çalışmaya 26 erkek (%17,5), 122 kadın (%82,5) hasta dahil edildi. Hastaların yaş ortalaması 37,1±11,3 yıldı. Hastaların vücut ağırlığı ortalaması 124,2±19,2 kg ve vücut kitle indeksi ortalaması 45,1±5,4 olarak bulundu. Hastaların kronik hastalıkları Tablo 1’de gösterildi. Postoperatif dönemde yoğun bakıma yatış oranı %6 idi. Preoperatif değerlendirmede YBÜ yatışı öngörülen 11 hastadan 6’sı postoperatif YBÜ’e alınırken, YBÜ öngörülmeyen 3 hastanın postoperatif YBÜ yatışı mevcuttu. Yoğun bakımda takibi yapılan 9 hastanın 3 tanesinde mekanik ventilatör ihtiyacı görüldü. Postoperatif dönemde yoğun bakıma yatan hastaların %44,4’ünde obstrüktif uyku apnesi mevcuttu. Hastaların yoğun bakımda yatış günü ortalaması 1,1±0,3 gündü. İki hastaya kanama nedeniyle (%1,3) reoperasyon yapıldı. Hiçbir hastada mortalite görülmedi. Sonuç: Bariatrik cerrahi yapılan hastalarda mevcut komorbiditelere rağmen yoğun bakım yatış oranı düşüktür. Hastaların postoperatif yakın takibi ile mortalite önlenebilir.

Anahtar Kelimeler: Bariatrik Cerrahi, Obezite, Yoğun Bakım 


Keywords: