BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Davut SAKIZ, Murat ÇALAPKULU, Muhammed Erkam SENCAR
OBEZ HASTALARDA ORLİSTAT TEDAVİSİNİN KİLO VE METABOLİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
 
Giriş: Obezite, Amerika Birleşik Devletleri'nde sigara kullanımdan sonra önlenebilir ölümlerin en sık ikinci nedenidir. Obezite tip 2 diabetes mellitus, hipertansiyon, serebrovasküler hastalık, iskemik kalp hastalığı, safra kesesi taşları, solunum fonksiyon bozuklukları ve kanser gibi birçok kronik hastalığa neden olmaktadır. Orlistat potent bir gastrik ve pankreatik lipaz inhibitörüdür. Monoaçilgliserollerin ve serbest yağ asitlerinin oluşumunu önleyerek, diyetteki yağın emilimini indirekt olarak bloke eder ve bu mekanizma ile kilo verilmesine yardımcı olur. Bu çalışmanın amacı, bir gastrointestinal lipaz inhibitörü olan orlistatın vücut ağırlığı ve metabolik parametreler üzerindeki etkisini değerlendirmektir. Yöntem: Çalışmaya 30 obez hasta alındı. Hastaların demografik ve laboratuvar verileri dosyalarak taranarak kaydedildi. Orlistat, 33 obez hastaya düşük kalorili diyetle birlikte günde üç kez 120 mg uygulandı. Obez hastalarda üç aylık orlistat tedavisinin metabolik parametreler ve kilo verme üzerine etkisi araştırıldı. Bulgular: Orlistat tedavisinden 3 ay sonra kilonun 7,69 kg (p: 0,003) azaldığı gözlendi. Orlistat, açlık plazma glukoz seviyesini tedavi başlangıcından 3 ay sonra 4.75 mg/dl (p: 0.026) düşürdü. Benzer şekilde LDL kolesterol düzeyi tedaviden 3 ay sonra 8,09 mg/dl (p: 0,02) azaldı. Ancak, üçüncü ayın sonunda HDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı bir değişiklik bulunmadı. Tartışma: Orlistatın lipid düşürücü etkinliği tartışmalıdır. Orlistat tedavisinin 6 ay ve üzerinde uygulandığı çalışmalarda orlistatın kilo kaybı ile birlikte total kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserit düzeylerinde azalmaya sebep olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmalarda LDL kolesterol düzeyindeki azalmanın hem kilo kaybından hem de kilo kaybından bağımsız bir mekanizma sonucunda olduğu belirtilmiştir. Bloch ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada 3 aylık orlistat tedavisinden sonra total kolesterol ve açlık plazma glukoz düzeyinde azalma saptanırken trigliserid ve HDL kolesterol düzeyinde anlamlı bir değişiklik gözlenmemiştir. Bu çalışmada kısa dönem orlistat tedavisi literatür ile uyumlu olarak kilo kaybının yanında LDL kolesterol ve açlık plazma glukoz düzeyini azaltmıştır. Orlistatın lipid profili ve kan glukoz düzeyi üzerindeki olumlu etkileri ve bunun mekanizması büyük çok merkezli çalışmalarda araştırılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Orlistat, LDL, Kolesterol 


Keywords: