BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

sanem ÖZTEKİN
OBEZ HASTALARDA İNSÜLİN DİRENCİ İÇİN YENİ BİR MARKER; TRİGLİSERİD-GLUKOZ İNDEXİ
 
AMAÇ: insülin direncini değerlendiren testlerden biri olan HOMA-IR (homeostasis model assessment) klinik pratikte sık tercih edilen ancak her zaman ulaşılabilir değildir. Bu yönteme alternatif Trigliserid-Glukoz (TyG) indeksi insülin direncini gösteren ucuz ve pratik bir yöntemdir. Bu çalışmada, fazla kilolu ve obez hastalarda TyG indexi ile HOMA-IR arasındaki ilişkiyi göstermeyi amaçladık. YÖNTEM: Temmuz-Eylül 2019 tarihleri arasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH dahiliye polikliniğine başvuran, kronik hastalık ve ilaç kullanım öyküsü olmayan sağlıklı bireyler çalışmaya alındı. Katılımcılar vücut kitle indeksi (body mass index BMI kg/m2) ‘ine; göre 18≤ BMI< 25 normal kilolu, 25≤ BMI< 30 fazla kilolu, BMI≥ 30 obez grubuna ayrıldı. Katılımcıların klinik ve laboratuvar verileri elektronik bilgi sisteminden retrospektif tarandı. Veri analizi SPSS 25.0 versiyon ile yapıldı. BULGULAR: Tüm katılımcıların ortalama yaşı ve gruplar arası cinsiyet dağılımı benzerdi (sırası ile p= 0.72 p= 0.094). Normal kilolu ve fazla kilolu grubu karşılaştırıldığında; AKŞ, HOMA IR, hsCRP ve TyG düzeyleri fazla kilolu grubunda anlamlı yüksekti ( sırası ile p= 0.04 p= 0.09 p=0.004 p= 0.01). Normal kilolu ve obez grubu karşılaştırıldığında AKŞ, HOMA IR, hsCRP, ürik asit, TyG düzeyleri obez grupta anlamlı yüksekti (p= 0.01 p< 0.001 p= 0.008 p= 0.02 p= 0.002). TyG ve HOMA IR arasında anlamlı pozitif ilişki vardı (p<0.001 r:0.46). SONUÇ: TyG indeksinin obez ve fazla kilolu hastalarda insülin direncini göstermede HOMA-IR kadar etkili, basit ve ucuz bir test olabileceğini düşünmekteyiz. Ancak bu yöntemin spesifitesini ve sensivitesini değerlendirmek için daha geniş kapsamlı prospektif çalışmalara ihtiyaç vardır

Anahtar Kelimeler: İnsülin Direnci, Trigliserid-Glukoz İndex, Obezite 


Keywords: