BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Elif Bengü GÜLTEPE, Zümra BALTAŞ, Filiz EYÜBOĞLU
OBEZ BİREYLERDE TELEREHABİLİTASYON PROGRAMININ ANTROPOMETRİK ÖZELLİKLER, BEDEN ALGISI VE FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Obezite, dünyada yaygın olarak görülen ve komorbiditelere neden olan halk sağlığı sorunudur. Çalışmamızın amacı, obez bireylerde diet ve telerehabilitasyonun, diyete kıyasla; antropometrik özellikler, beden algısı ve fiziksel aktivite düzeyine etkilerini karşılaştırmaktı. Araştırmaya 18-80 yaş aralığında, vücut kütle indeksi (VKİ) 30 ve üzerinde 52 obez birey katıldı. Bir gruptaki 26 obez bireye diyet; diğer gruptaki 26 obez bireye ise diyete ek olarak fiziksel aktivite danışmanlığı; solunum, kuvvetlendirme, postür ve germe egzersizlerini içeren telerehabilitasyon programı uygulandı. Olguların demografik bilgileri, kilo, boy, VKİ, bel çevresi (BÇ), bel-kalça oranı (BKO) kaydedildi. Değerlendirmede obeziteye eşlik eden hastalıklar için Charlson Komorbidite İndeksi; beden algısı ve farkındalığı için Beden Algısı Ölçeği (BAÖ); fiziksel aktivite düzeyi için Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi (IPAQ-Kısa Form) kullanıldı. Olguların %76,9’u kadınlardan, %23,1’i erkeklerden oluşuyordu ve yaş ortalaması 37,33±16,62’ydi. Telerehabilitasyon ve diyet gruplarının tedavi sonrası VKİ değerlerinde, tedavi öncesine kıyasla anlamlı azalma görüldü (p<0,05). Tedavi sonrası telerehabilitasyon grubunun VKİ değerlerinde, diyet grubundan büyük azalma görüldü (p<0,05). Telerehabilitasyon grubunda tedavi sonrası BKO’nun anlamlı olarak azaldığı bulundu (p<0,05). Diyet grubunda ise tedavi sonrası BKO değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı değişiklik bulunmadı (p>0,05). Gruplar arasında tedavi sonrası BKO’da anlamlı fark bulunmasa da (p>0,05) telerehabilitasyon grubu diyet grubuna kıyasla BKO’da daha hızlı azalma gösterdi (p<0,05). Telerehabilitasyon grubunun tedavi sonrası BAO puanında anlamlı artış bulundu (p<0,05). Diyet grubunun tedavi sonrası BAO puanında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Gruplar arasında tedavi sonrası BAO değerlerinin değişimlerinde anlamlı fark bulunmazken (p>0,05) telerehabilitasyon grubunun BAO puanı artışı diyet grubundan daha fazla bulundu. İki grupta da tedavi sonrası fiziksel aktivite düzeyine yönelik MET skorlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Çalışma sonucunda obezitenin tedavisinde uygulanan diyet ve telerehabilitasyonun, beden algısı ve farkındalığını arttırdığı görülmüştür. Fizyoterapistlerin obez bireylerin rehabilitasyonunda uygulayacakları telerehabilitasyon programları obezite ile mücadeleye önemli katkılar sağlayabilir, bu alanda yapılacak multidisiplinler çalışmalar olumlu sonuçlar getirebilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Diyet, Fiziksel Aktivite, Telerehabilitasyon. 


Keywords: