BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar GÖKÇEN, Gupse ADALI, Levent DOĞANAY, Kamil ÖZDİL
METABOLİK DİSFONSİYON İLİŞKİLİ YAĞLI KARACİĞER SİROZUNDA HEPATOSELÜLER KARSİNOM PREVALANSI
 
Amaç: Non alkolik yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD); obezite ile birlikte giderek artan bir sağlık problemi haline gelmiştir. Tüm dünyada NAFLD prevelansının %25 olduğu bilinmektedir. NAFLD; alında metabolik sendromun bir hepatolojik manifestasyonu olarak düşünüldüğü için yakın zamanda yapılan uluslararası bir konsensusta MAFLD (metabolik disfonksiyon ilişkili yağlı karaciğer hastalığı) terminolojisi daha uygun görülmüştür. Günümüzde hepatoselüler karsinom (HCC); tüm kanserler içinde altıncı sırada yer almaktadır. HCC etyolojilerinin yıllara göre dağılımına bakıldığında en hızlı artışın MAFLD-HCC grupta olduğu görülmektedir. Çalışmamızda hepatoloji polikliniğimizde MAFLD sirozlu hastaların metabolik özelliklerinin araştırılması ve bu popülasyonda HCC gelişim prevelansının saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Nisan 2009- Kasım 2020 tarihleri arasında hepatoloji polikliniğinde MAFLD siroz tanısı ile takipli tüm hastalar dahil edildi. Hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak taranarak demografik verileri, komorbiditeler, siroz süresi ve evresi, metabolik sendrom laboratuar parametreleri ve izlem süresinde HCC gelişimi kaydedildi. HCC gelişen hastalar için survi analizi yapıldı. Bulgular: 214 MAFLD sirozlu hastanın ortalama yaşı; 63.42 ±10.36 olup 99 hasta (%46.3) erkekti. Tüm hastaların ortalama vücut kitle indeksi 33.56 ± 6.09 kg/m² olup 159 hastanın (%74.3) diyabetik olduğu görüldü. HDL düşüklüğü ve hipertrigliseridemi saptanma oranı ise sırasıyla %52.8 ve % 23.7 idi. Takip süresince 115 hastada (%54.2) dekompansasyon görülürken; 17 hastada (%7.9) HCC saptandı. HCC gelişen hastalarda ortalama survi; 9.02±7.6 ay bulundu. Sonuç: MAFLD, HCC için giderek artan önemli bir risk oluşturmaktadır. Bu hastaların metabolik durumlarının belirlenerek uygun tedavilerin yapılması ve hastaların HCC takip programına alınmaları, kanser gelişimini önlemede ve erken tanıda büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: hepatoselüler karsinom, metabolik disfonksiyon ilişkili yağlı karaciğer hastalığı, non alkolik yağlı karaciğer hastalığı, siroz 


Keywords: