BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gül GENÇ, Gökçe DEMİR, Zeynel Abidin ERBESLER
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI PREVALANSI VE BEDEN KÜTLE İNDEKSİ İLE İLİŞKİSİ
 
Amaç: Obezite günümüzde gençlerde tüm dünyada sıklığı giderek artan önlenebilir bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada devlet liselerinde öğrenim gören öğrenciler arasındaki internet bağımlılığı prevalansı ve beden kütle indeksinin ilişkisini incelemek amaçlanmıştır. Gereç-Yöntem: Kesitsel türde bir çalışmadır. Araştırma 2777 lise öğrencisiyle yapılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu ve Young (1998) tarafından geliştirilen internet bağımlılığı ölçeği ile toplanmış, öğrencilerin beden kütle indeksini belirlemek için boy ve kilo ölçümleri yapılmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama, ortanca, ki kare, tek yönlü varyans analizi ve t Testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Öğrencilerin internet bağımlılığı prevelansı %1.9 olup, %66.8’i normal Beden Kütle İndeksindedir. Öğrencilerden 14-16 yaş arasında olan, mutfağında televizyon olan, yemekte televizyon izleyen, yemeğini bilgisayarın yanında yiyen, televizyon ve internetin yeme davranışını etkilediğini düşünen ve boy kilo oranından memnun olmayan öğrencilerde internet bağımlılığının daha yaygın olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Aynı zamanda öğrencilerin okul başarısının kötü ve iyi olması, anne ve baba eğitim düzeyinin yüksek olması, annenin çalışıyor olması ve kendisini zayıf ve kilolu algılaması internet bağımlılığını artırmaktadır. Sonuç: Öğrencilerin bazı sosyodemografik ve davranışsal özellikleri ile boy kilo oranından memnuniyetleri internet bağımlılığını artırmaktadır. Gelecekte sağlık çalışanlarının uygulamalarında gençlere sağlıklı beslenme alışkanlıkları edindirme ve interneti uygun kullanmalarını öğretmeyi hedefleyen programların oluşturulması düşünülmelidir. Key Words: Body mass index, internet, behavior, addictive, students.

Anahtar Kelimeler: Body mass index, İnternet, Behavior, Addictive, Students 


Keywords: