BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ahmet SESSİZ, Burcu ATEŞ ÖZCAN
LİSE ÖĞRENCİLERİNDE BEDEN ALGISININ, BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE YAŞAM KALİTESİ İLE İLİŞKİSİ
 
Bu çalışma, lise öğrencilerinin beden algısının, beslenme alışkanlıklarına ve yaşam kalitelerine olan etkilerinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde bir devlet lisesinde öğrenim gören 225 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilere demografik genel özelliklerinin, beslenme ve fiziksel aktivitelerinin yer aldığı anket Formu, Beden Algısı Ölçeği, Beslenme Alışkanlıkları Ölçeği ve Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36) uygulanmıştır. Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yaş ortalaması 16,1±0,8 yıldır. Öğrencilerin %68,9’u kız, %31,1’i erkektir. Erkeklerin beden algısı ortalama puanları kız öğrencilere göre istatiksel olarak anlamlı şekilde daha yüksek iken (p<0,05) beden algısı yüksek olan kız öğrenci sayısı erkek öğrenci sayısından fazladır (p<0,05). Kız öğrencilerin şişmanlığa karşı kendilik algısı ve beden algısı ölçeği toplam puanları erkek öğrencilerden daha düşük bulunmuştur (p<0,05). Öğrencilerin yemek yeme davranışları cinsiyetler arası benzer olup, beden algısı yüksek olanların yemek yeme davranışları da yüksek bulunmuştur (p>0.05). Beden algısı yüksek olan öğrencilerin mental sağlık ve vücut ağrısı puanları anlamlı şekilde daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Çalışmaya katılan tüm öğrencilerin genel sağlık algılaması sonuçları ile beden algısı ölçeği değerleri arasında pozitif ilişki görülmüştür (p:0,049). Beden algısı ölçeği ve beslenme alışkanlıkları ölçeğinin alt parametrelerinden yemek yeme davranışları ile pozitif yönlü, diğer tüm alt parametreler ile negatif yönlü ilişkiler saptanmıştır. Çalışma verilerine göre lise öğrencilerinde beden algısının arttırılmasının, sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesinin arttırılmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerin beden algısının geliştirilmesine yönelik eğitimler ile sağlıklı beslenme ve yaşam kalitesi düzeylerinin artırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beden algısı, Beslenme alışkanlığı, Yaşam kalitesi 


Keywords: