BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar ÇETİNALP
KURKUMİN VE KAPSAİSİN’İN İNSAN PREADİPOZİT HÜCRE FARKLILAŞMASINA OLAN ETKİSİ
 
Obezite, gıda tüketimi ve enerji harcanması arasındaki dengesizlikten kaynaklanan ciddi bir toplum sağlığı sorunudur. Yağ dokusu hücre sayısında artış ve hipertrofisiyle karakterize olan bu durum, adipoz dokunun fonksiyon bozukluğuna neden olarak kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, tip 2 diyabet gibi birçok hastalığın görülme sıklığını artırır. Mezenkimal kök hücrelerden köken alan preadipozitler farklılaşma faktörlerinin etkisiyle adipozit hücrelere farklılaşarak adipoz dokuyu oluştururlar. Adipoz doku enerji homeostazı, inflamatuvar ve immün yanıtta rol alan aktif moleküllerin sentezlendiği endokrin bir dokudur. Zerdeçal baharatının aktif maddesi olan kurkumin (CUR) ve acı kırmızı biberin aktif bileşeni olan kapsaisin (CAP) uygulamalarının preadipozit hücrelerin farklılaşması ve adipozit hücrelerin salgıladığı oksidan ve inflamatuvar faktörleri inhibe ettiği hayvan hücre kültürü çalışmalarında gösterilmiş; ancak insan adipozit hücrelerinde benzer çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada, farklı dozlarda uygulanan CUR ve CAP’in insan preadipozit hücrelerinin adipozit hücrelere farklılaşması üzerine etkilerinin in vitro olarak ilk defa incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda insan kalp dokusundan elde edilmiş preadipozit (Human Preadipocytes, HPAd) hücre hatları kullanılmıştır. Preadiposit hücreler 3 gruba ayrılmıştır; bunlar sadece farklılaşma mediumunda üretilen kontrol grup, farklılaşma mediumunda üretilen CUR eklenmiş grup (0.5µM, 5µM, 10µM, 20µM) ve CAP eklenmiş gruptu (1µM, 10µM, 20µM, 50µM). Çalışmamızın ilk aşamasında kontrol grubu, CUR ve CAP’in farklı dozlarını içeren gruplarlardan oluşan üçüncü pasajda olan preadiposit hücrelerin adiposit hücrelere farklılaştırılması 37°C ve 5%CO2 inkübatörde 15 günde tamamlanmış ve farklılaştıkları mikroskobik olarak gözlemlenmiştir. CUR ve CAP’in insan adiposit hücre farklılaşmasındaki etkisi CCK-8 spektrofotmetrik hücre canlılık testi ve Oil red O hücre boyama yöntemiyle tespit edilmiştir. Çalışmamızın ikinci aşamasında adiposit hücrelerin canlılık ve farklılaşmasının en düşük olduğu 20µM CUR ve 1µM CAP dozlarını içeren preadiposit hücreleri birlikte farklılaşmaya alınmıştır. Devam etmekte olan çalışmamızın ilk sonuçlarında, CCK-8 testine göre; CUR ve CAP’in birlikte uygulanmasının her ikisininde farklılaşma üzerine baskılayıcı etkisini arttırdığı (p<0.001), Oil red O testine göre birlikte uygulanmanın CAP’in baskılaycı etkisini arttırdığı (p<0.001), CUR’in etkisini değiştirmediği (p<0.001) tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Farklılaşma, İnsan Preadipozit Hücre, Kapsaisin, Kurkumin, Obezite 


Keywords: