BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nesrin ORCEN
KUM-PERLİT KARIŞIM ORANININ VE TUZ (NACL) SEVİYESİNİN SARCOCORNIA PERENNIS (MİL.) A. J. SCOTT’İN YAŞ AĞIRLIĞI, GÖVDE BOYU VE ÇAPI ÜZERİNE ETKİSİ
 
Tuzluluk, dünyamızda verimli tarımı tehlikeye sokarak besin ürünlerinin üretimini önemli düzeyde kısıtlayan çevresel stres faktörlerinden birisidir. Dünya yüzeyinde bulunan alanların yaklaşık % 6’sı tuzluluk sorunu ile karşı karşıyadır. Ülkemizde yaklaşık 1,5 milyon hektar alanda tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmaktadır. Halofit bitkiler tuzlu topraklarda veya tuzlu sulama suyu kullanıldığında bile büyüme ve gelişme potansiyeline sahiptirler. Tuzlu topraklarda ekonomik tarım için, tuzlu alanlarda yetişebilen bitkilerin ürün desenlerine alınmaları, üreticiye ve ülkemize ekonomik yönden büyük yarar sağlayacaktır. Deniz börülcesi halofit olarak bilinen ve yüksek tuz koşullarında yaşayabilen bitkilerdendir. Bu çalışmanın amacı farklı kum-perlit karışım oranının ve tuz seviyesinin deniz börülcesinin büyüme ve gelişmesi üzerine etkisinin belirlenmesidir. Araştırma için 5 farklı kum-perlit karışım oranları (% 0, 25, 50, 75, 100) ve 4 farklı tuz (NaCl) seviyesi (0-200-400-600 mM) kullanılmıştır. Yaş ağırlıkları, gövde (sürgün) boyu, gövde çapı belirlenerek, elde edilen verilerin varyans analizleri (ANOVA) üç tekerrürlü tesadüf parselleri deneme desenine göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçları Sarcocornia perennis’in 600 mM tuz seviyesine kadar dayanıklı olduğunu, fakat 200 mM tuz seviyesinde optimum büyüme gösterdiğini ortaya koymuştur. 200 mM NaCl ve %100 perlit içeren yetiştirme ortamında S. perennis bitkisine ait en yüksek yaş ağırlıkları, gövde (sürgün) boyu, gövde çapı değerleri elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, deniz börülcesi tarımında deniz suyunun, sulama suyu olarak kullanılabileceği ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sarcocornia, deniz börülcesi, yaş ağırlık, gövde boyu 


Keywords: