BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şeref DOKCU
KOLESİSTEKTOMİLİ HASTALARDA KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLER VE OBEZİTE
 
Amaç: Yetişkinlerde% 10-15'lik bir prevalansla, safra taşı hastalığı , hastaneye yatış gerektiren yaygın ve sık ameliyat gerektiren GİS patolojilerinden biridir .Safra tuzları gibi medikal tedavi şekilleride mevcut olsada en kesin çözüm cerrahi olarak safra kesesinin alınması operasyonudur. Açık ve kapalı yöntemlerle yapılan bu operasyon genel cerrahi kliniklerinin en sık yapılan operasyonları arasındadır.Bu çalışmamızda bir perifer hastanesinde aynı cerrah tarafından safra taşı nedeniyle yapılan ardışık 100 açık kolesistektomili hastanın klinikopatolojik özellikleri ve obezite ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Materyal ve Metod: Safra taşı hastalığı nedeniyle açık yöntemle kolesistektomi yapılan 100 hastanın geriye dönük veri tabanı incelenerek demografik ve klinikopatolojik verilerine ulaşıldı. Veriler sınıflandırılıp betimleyici istatistikleri ve fark analizleri SPSS programında yapıldı. Sonuçlar: 100 hastadan 79'u (%79) kadın ve 21'i (%21) erkekti (K / E = 3.76). Medyan yaş 49.5 ± 13.6 (28-79) yıl, ortalama operasyon süresi 75 (38-225) dakika ve ortalama postoperatif hastanede kalış süresi 3.3 gün (2- 14 gün) idi. Vucut kitle indeksine göre dağılımları,18.5 ve altı düşük kilolu 3 (%3) ,18.5 - 24.9 kilolu 27 (%27) , 25-29.9 Fazla Kilolu 56 (%56) ,30ve üstü obez 14 (%4) . Operasyon endikasyonları 85 (%85) hastada kolelitiazis, 11 (%11) hastada akut kolesistit, 3 (%3) hastada akut pankreatit, 1 (%1) hastada safra kesesi polipi idi. Patoloji sonuçları 76 (%76) hastada taşlı kese, 21 (%21) hastada akut kolesistit lehine enflamatuar bulgular, 1 (%1) hastada safra kesesi polipi ,2 (%2) hastada safra kekesi adenokarsinomu(T1 tümör) Tartışma: Safra taşı hastalığı literatürle benzer şekilde kadın cinsiyet ve VKİ derecesiyle paralel dağılım göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: kolesistektomi,obezite, safra taşı 


Keywords: