BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nuriye KAHIR, Çağla İÇTEN
KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR ÜZERİNDE OMEGA-3 YAĞ ASİTLERİNİN ÖNEMİ
 
Kronik hastalıklar içerisinde önemli bir yere sahip olan kardiyovasküler hastalıklar (KVH), tüm dünyada morbidite ve mortalitenin en önemli nedenidir. Kardiyovasküler hastalıklar, koroner kalp hastalığı, serebrovasküler hastalıklar, hipertansiyon, periferal arter hastalıkları, romatizmal kalp hastalığı, konjenital kalp hastalığı ve kalp yetmezliğini kapsamaktadır. Sağlıksız beslenme, sigara kullanımı, sedanter yaşam, hipertansiyon, hiperkolesterolemi ve diyabet varlığı gibi çeşitli risk faktörleri KVH gelişim riskini daha da artırmaktadır. Kardiyovasküler hastalıkların gelişiminde beslenme, değiştirilebilir risk faktörü olmasından dolayı önemli bir yere sahiptir. Kardiyovasküler hastalık riskinin azaltılmasında, beslenmenin sağlığı olumlu yönde etkileyecek şekilde düzenlenmesi, bireyin yaşam süresi ve yaşam kalitesinin artırılması için önemlidir. Yapılan çalışmalarda özellikle çoklu doymamış yağ asitlerinden omega-3 yağ asitlerinin, anti-inflamatuvar, anti-trombotik ve anti-aterosklerotik etkilere sahip olmasından dolayı endotel işlevi düzenleyerek, aterosklerotik plak oluşumunu geciktirdiği ve KHV riskinin azaltılması ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Omega-3 yağ asitlerinin KVH üzerindeki olumlu etkilerinin mekanizması halen tam olarak bilinmemektedir. Ancak bu yağ asitlerinin, karaciğerde doymuş yağ asidi, trigliserit, lipoprotein-B ve düşük yoğunluklu lipoprotein sentezini azalttığı, yüksek yoğunluklu lipoprotein sentezini artırarak kolesterolün karaciğere taşınması ve safra asitlerine dönüşümü üzerinde olumlu etki gösterebileceği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda omega-3 yağ asitlerinin antihipertansif etkilerinin de olduğu belirlenmiştir. Bu etkileri, anjiyotensin dönüştürücü enzim aktivitesini inhibe edip anjiyotensin II oluşumunu kontrol ederek göstermektedir. Ayrıca omega-3 yağ asitlerinin kanda akışkanlık sağlayarak damar içi viskoziteyi düşürücü etkisi olduğu da bilinmektedir. Sonuç olarak, bilimsel araştırmalar omega-3 yağ asitlerinin KVH önlenmesi ve tedavisinde önemli bir yere sahip olduğu görüşündedir. Ancak konu üzerinde daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Omega-3, Kardiyovasküler Hastalık, Sağlık 


Keywords: