BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Büşra ÖZARIK, Didem ÖNAY DERİN
KAMU ÇALIŞANLARININ MEDYA YAYINLARI İLE BESİN ALGISI ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Genel tarama modelinde betimsel nitelikte olan bu çalışma, kamu çalışanlarının medyada yayınları ile besin algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, Konya ili Akşehir ilçesindeki kamu hastanelerinde görev yapmakta olan kamu çalışanları oluşturmuştur. Araştırmada tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmış olup, araştırmanın örneklemine Akşehir Devlet Hastanesi’nde çalışan gönüllü 345 kamu personeli katılmıştır. Anket formu oluşturulmadan önce konuyla ilgili literatür incelenmiş, daha sonra bu konuyla ilgili yapılmış çeşitli araştırmalardan yararlanılarak hazırlanmış, farklı üniversitelerde görev yapan öğretim üyelerinden alınan uzman görüşleri doğrultusunda yeniden düzenlenmiştir. Anket formu uygulanmadan önce etik kurul izni alınmıştır. Araştırma verileri anket formu kullanılarak, Aralık 2018-Ocak 2019 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Anket formu katılımcıların ekonomik ve sosyo-demografik özellikleri, genel sağlık durumu ile medya yayınları ile besin algısı arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çeşitli sorulardan oluşmakta olup, katılımcıların vücut ağırlığı ve boy uzunluğu ölçümleri alınmış, Beden Kütle İndeksi değerleri hesaplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS paket programı kullanılmıştır. Gerekli istatistiksel analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, katılımcıların 217'si (%62.9) kadın, 128'i (%37.1) erkektir. Araştırma kapsamındaki kamu personelinin yaşları 18 ile 65 arasında değişmekte olup, en fazla %29.6 oranı ile 21-30, (%29.6) 31-40 yaşları arasında yer almaktadır. Katılımcıların BKİ ortalaması 24.63±4.35 kg/m2 olarak bulunmuştur. Katılımcıların yarıdan fazlasının (%65.8) lisans ve lisans üstü mezunu olduğu görülmektedir. Katılımcıların %47.5’inin sağlıklı beslenmeye çok önem verdikleri, %44.6’sının medyada yer alan reklamlardan etkilenmedikleri, %35.1’inin çikolata ve şekerleme reklamlarından etkilendikleri bulunmuştur. Katılımcıların %47.5'i reklamını izlediği yiyecek, içecekleri hemen alıp tüketmek istediğini belirtmiştir. Medya kaynaklarını takip eden kamu çalışanları reklamlarda görülen ürünlerin kalite, sağlık açısından güvenilir bulmadığını (%89.9) belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan bireyler, bu tür yayınların sağlıksız beslenmeye yönlendirerek kilo artışına neden olduğunu (%38.0) düşünmektedirler. Çalışma sonuçlarına göre, bireyler sağlıklı beslenmeye daha çok özendirilmeli, bilinçli tüketici olma konusunda teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Medya, Beslenme, Kamu Çalışanı, BKİ, Besin Algısı 


Keywords: