BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hasan Ali BARMAN
KALP YETERSİZLİĞİ OLAN HASTALARDA SERUM ALBÜMİN DÜZEYLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ
 
Giriş: Kalp yetersizliği prevalansı yüksek, sık rehospitalizasyon ve yüksek sağlık harcaması gerektiren, yüksek mortalite ve morbiditeye sahip bir hastalıktır. Hipoalbüminemi, kalp yetersizliği olan hastalarda sık görülen bir durumdur. Serum albümin konsantrasyonundaki bir azalmanın, kardiyovasküler hastalıklarda artmış bir risk ile ilişkili olabileceğine dair kanıtlar mevcuttur. Düşük ejeksiyon Fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında taburculuk sonrası serum albümin düzeyleri ile kalp yetersizliği nedeniyle ölüm arasındaki ilişkiyi araştırmayı amaçladık. Materyal/Metod: Ekim 2017- Ekim 2018 tarihleri arasında düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği olan fonksiyonel kapasitesi (NYHA) II olan 27 hasta ile fonksiyonel kapasitesi (NYHA) III-IV olan 49 hasta çalışmaya dahil edildi. Bilinen kardiyak hastalık öyküsü olmayan 30 sağlıklı gönüllü kontrol grubuna alındı. Hasta ve kontrol gruplarında başvuru sırasında alınan kan örneklerinden albumin düzeyleri ölçüldü. En az 6 aylık takipte ölümü belirlemede serum albumin düzeylerinin ilişkisi değerlendirildi. Sonuçlar: Hasta grubunda ortalama yaş 63.30 ± 12.70 olup % 58’ i erkekti. Kontrol grubunda yaş ortalaması 56.28 ± 10.30 ve %48 erkek gönüllü mevcuttu. Kalp yetersizliği olan hastaların serum albumin düzeyleri kontrol grubuna göre düşük olarak saptandı (Albumin 3.37 ± 0.55 g/dl vs 4.65 ± 0.42 g/dl; p<0.001). Cox-regresyon analizi ile yapılan çok değişkenli analizlerde albumin düzeylerinin azalması ölümü öngörmede bağımsız belirteç olarak belirlendi (Albumin düzeyi OR: 5.88, 95%CI 1.76-19.5, p = 0.004). Tartışma : Düşük serum Albumin düzeyleri, düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetersizliği hastalarında ölüm ile ilişkili olarak saptandı.

Anahtar Kelimeler: Kalp yetersizliği, Albumin, Prognoz 


Keywords: