BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bengisu Usta, Yıldız Erdoğanoğlu, Seçkin Pişkin
KADINLARDA ALETLİ PİLATES EGZERSİZ EĞİTİMİNİN KOR KASLARININ DAYANIKLILIĞI VE DİNAMİK DENGE ÜZERİNE ETKİSİ
 
Kadınlarda aletli pilates egzersiz eğitiminin kor kaslarının dayanıklılığı ve dinamik denge üzerine etkisi Amaç: Bu çalışmanın amacı sağlıklı kadınlarda aletli Pilates egzersizlerinin kor kaslarının dayanıklılık ve dinamik denge parametreleri üzerine etkisini araştırmaktır. Yöntem: Çalışma, özel bir rehabilitasyon merkezinde reformer pilates yapan, 18-45 yaş arasındaki 24 gönüllü sağlıklı kadın üzerinde yapıldı. Dahil edilme ve dışlanma kriterlerine göre çalışmaya dahil edilen ve çalışmayı kabul eden katılımcılar Şubat- Kasım 2020 tarihlerinde bireyler çalışmaya dahil edildi. Dahil edilme kriterleri arasında ortalama yaşı 18-45 yaş arasında olmak, fiziksel olarak bağımsız olmak, sedanter olmak, yetişkin bir kadın olmak vardır. Dışlanma kriterleri arasında ise; akut kırık sahibi olmak, kronik bir hastalığa sahip olmak, koopere olamamak, denge sorunları oluşturacak ilaç kullanmak, profesyonel sporcu olmak, uzun süreli aktif egzersiz yapıyor olmak mevcuttur. Kadınların sosyodemografik bilgileri aldındıktan sonra, kor kaslarının dayanıklılılığı McGill Endurans Testi ile, dinamik dengeleri ise Y- Denge Testi ile değerlendirildi. Çalışmaya katılan kadınlara altı hafta süreyle, haftada iki gün ve her seans 60 dakika olacak şekilde fizyoterapist eşliğinde aletli Pilates egzersizleri yaptırıldı. Altı haftalık egzersiz eğitimi sonrasında kadınlar aynı parametreler bakımından tekrar değerlendirildi. Bulgular: Çalışmaya katılan kadınların yaş ortalaması 27,62±8,87 yıl, boy ortalamaları 1,64±0,60 m, vücut ağırlığı ortalamaları 61,20±11,02 kg olarak bulundu. Kadınların kor kaslarının dayanıklılık testi ve Y-Denge ölçüm sonuçlarına bakıldığında egzersiz öncesi ve altı hafta uygulanan aletli pilates egzersiz sonrası değerleri arasında anlamlı fark olduğu bulundu (p<0,05). Sonuç: Çalışmanın sonuçlarına bakıldığında, aletli Pilates egzersizleri sağlıklı kadınlarda kor kaslarının dayanıklılığını artırmada ve dinamik dengeyi geliştirmekte etkili bir yöntem olabileceğini gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Aletli pilates egzersizleri, Kor kaslarının dayanıklılığı, Dinamik denge 


Keywords: