BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Furkan DOĞAN, Halime PULAT DEMİR, Hatice Merve BAYRAM, Cemile İDİZ
İSTANBUL İLİNDE TÜKETİCİLERİN GELİR DÜZEYLERİNE GÖRE ETİKET OKUMA ALIŞKANLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Besin etiketleme, tüketicilere bir gıdanın besin içeriği hakkında bilgi sağlayan ve böylece tüketicilerin gıda seçimini daha sağlıklı yapmalarına yardımcı olan bir yaklaşımdır. Biz de bu çalışmada İstanbul ilinde yaşayan yetişkin bireylerin gelir durumlarına göre besin etiketi okuma alışkanlıklarını değerlendirmeyi amaçladık. Çalışma, İstanbul ili içerisinde üç farklı ilçede bulunan süpermarketlerde alışveriş yapan 18-80 yaş aralığında olan 615 katılımcıya anket formu uygulanarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan bireyler gelir durumlarına göre üç gruba ayrılmıştır. Aylık gelir düzeyi asgari ücret ve aşağısında olan gönüllüler “Düşük gelir grubu” olarak ilk gruba, asgari ücretin iki katına kadar olanlar “Orta gelir grubu” olarak ikinci gruba, asgari ücretin iki katından fazla olanlar ise “ Yüksek gelir grubu” olarak üçüncü gruba dahil edilmiştir. Ambalajlı ürün alırken sıklıkla dikkat edilen faktörler sorgulandığında düşük (n=207), orta (n=201) ve yüksek (n=207) gelir gruplarında tüketicilerin en çok ürün fiyatına ve son kullanma tarihine dikkat ettikleri saptanmıştır. Tüm gruplar birbirleri arasında karşılaştırıldığında yüksek gelir grubuna mensup kişilerin ürünlerin raf ömrüne, katkı maddelerine, üretici firmalarına, ülke orjinlerine, izin bilgilerine diğer gruplara göre istatiksel olarak daha fazla dikkat ettikleri saptanmıştır (p<0.05). Besin etiketinde besin değerlerine ilişkin sıklıkla incelenen bilgiler sorgulandığında düşük, orta ve yüksek gelir gruplarında en çok gıdaların şeker, total yağ, doymuş yağ ve enerji miktarlarına dikkat edildiği saptanmıştır. Gelir düzeyi etiketlerin okunmasında, besinlerin tercih edilmesinde önemli bir etkendir. Üst gelir düzeyindeki kişilerin eğitim durumlarının da daha yüksek olduğu göz önüne alındığında eğitim durumunun da etiket okuma üzerinde etkili olabileceği sonucuna ulaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, tüketici, gelir düzeyi, etiket 


Keywords: