BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Bilge Nur ÇÖL, M.Emel ALPHAN
İNSÜLİN DİRENCİ OLAN OBEZLERDE BESLENME TEDAVİSİNİN GLİKOZ, İNSÜLİN VE LİPİT PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ
 
Halk sağlığını önemli ölçüde olumsuz etkileyerek küresel boyuta ulaşan obezite ve buna eşlik eden insülin direnci; diyetisyen takibinde, uygun beslenme tedavisiyle önlenebilir. Bu araştırma Eylül 2015 - Kasım 2017 tarihleri arasında yaş ortalaması 42,43±11,00 yıl olan 55’i (%91,7) kadın, 5’i (%8,3) erkek olmak üzere toplam 60 yetişkin obez ve insülin direnci tanılı bireyler üzerinde yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı; insülin direnci tanısı almış obez bireylerde beslenme tedavisinin kan glikoz, insülin ve lipit parametreleri üzerine etkisini değerlendirmektir. Eylül 2015 - Kasım 2017 tarihleri arasında retrospektif olarak elde edilen hasta dosyalarında bulunan bilgiler anket formuna dönüştürülerek veriler toplanmıştır. Hastaların kan parametreleri göz önünde bulundurularak 1500-1700 kalorilik %50-55 karbonhidrat %15-20 protein ve %20-25 yağ içeren kişiye özgü diyetler 6 aylık beslenme tedavisi süresince uygulanmıştır. Beslenme tedavisi sonrası hastaların; BKİ değeri, bel çevresi ölçüsü, bel – boy oranı, HOMA-IR, açlık kan şekeri, açlık insülin, trigliserid, LDL-Kolesterol, total kolesterol seviyelerinde düşüş gözlenmiştir. HDLKolesterol seviyesinde de anlamlı düzeyde yükseliş saptanmıştır. Araştırmaya katılanların beslenme tedavisi öncesi BKİ grupları arasında 3 günlük ortalama enerji (kalori), karbonhidrat(gram), protein(gram), yağ(gram) ve kolesterol (%) alım miktarlarında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0,05). Morbid obez olan bireylerin 3 günlük ortalama makro besinleri tüketim miktarları, 1.derece şişman ve 2.derece şişman bireylerden anlamlı düzeyde daha yüksek saptanmıştır (p<0,05). Aynı zamanda morbid obez olan bireylerin 3 günlük ortalama gram cinsinden sodyum alım miktarları, 1.derece şişman ve 2.derece şişman bireylerden anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0,05). Çalışma sonunda obeziteye eşlik eden hastalıkların sağlıklı beslenme ile düzenlenebileceği antropometrik ölçümler ve kan bulguları ile desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, İnsülin Direnci, Kan Parametreleri, Beslenme Tedavisi 


Keywords: