BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Mehmet POLAT, Yaşar NAZLIGÜL
HELİKOBAKTER PİLORİ ERADİKASYONU UYGULANMIŞ HASTALARDA ERADİKASYON BAŞARISININ OKSİDATİF STRES İNDEKSİ ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Giriş:Oksidatif stres indexi total antioksidan status ile total oksidan statusun birbirine oranlanması ile bulunan bir parametredir. Organizmada metabolik ve fizyolojik işlemler sonucunda reaktif oksijen metabolitleri meydana gelir. Antioksidan moleküller bu zararlı reaksiyonları inhibe ederek organizmayı oksidatif stresten korur. Farklı antioksidan moleküllerin tek tek ölçümünün pratik olmaması ve antioksidan etkinin additif olması nedeniyle total antioksidan kapasitenin (TAC) ölçümünün daha pratik olacağı aşikârdır. “Total antioxidant activity” (TAA), “total antioxidant power” (TAOP), “total antioxidant status” (TAS) ve “total antioxidant response” total antioksidan durum için kullanılan sinonimlerdir. Total oksidan durumun sinonimleri olarak “total peroxide” (TP), “serum oxidant activity” (SOA) ve “reactive oxygen metabolites” (ROM) kullanılmaktadır Helikobakter pilori (H. pilori), hücrede mitokondriyi hedef alarak organizmada serbest oksijen radikalleri üretir ve oksidatif strese neden olur. Serbest oksijen radikalleri üretimini artırarak oksidatif stres yaratması ve bunun da DNA hasarı oluşturması, H. pilori enfeksiyonunda mide kanseri gelişimiminin muhtemel mekanizması olduğu düşünülmektedir. Amaç: Üst gastrointestinal sisteme ilişkin şikâyetleri sebebiyle özofagogastroduodenoskopi yapılmış ve gastrik biyopsi örneklerinin histopatolojik incelemesinde H. pilori belirlenmiş hastalarda, H. pilori enfeksiyonu için proton pompa inhibitörü ve antibiyotiklerden oluşan eradikasyon tedavisi verilerek eradikasyon tedavisinin başarılı olduğu ve olmadığı hastalarda oksidatif stres indeksi düzeyleri araştırıldı. H. pilori eradikasyonunun oksidatif stres indeksine etkisinin ortaya çıkarılması amaçlandı. Gereç ve yöntem: Çalışmaya H. pilori pozitif olup verilen eradikasyon tedavisi sonrası H. pilori eradikasyonu sağlanan 29 ve eradikasyon sağlanamayan 17 olmak üzere 46 erkek, eradike olan 28 ve eradike olmayan 26 olmak üzere 54 bayan toplam 100 hasta alındı. Bulgular:Eradikasyon sağlanan grupla, sağlanamayan gruplar arasında oksidatif stres indexi düzeyleri olarak anlamlı fark bulunamadı. TAS düzeyleri eradike olmayan grupta 2,5 ± 0,4, eradike olan grupta 2,5 ± 0,3 saptandı (p>0,05). Oksidatif stres kronik gastrit, peptik ülser, gastrik kanser ve MALT lenfoma gibi gastrik hastalıkları içeren birçok hastalıkla ilişkilidir. Bu gastrik hastalıklar major etiyolojik ajan olduğuna inanılan H. pilori infeksiyonun sonucu olmaktadır. H. pilori enfeksiyonu varlığında, mide mukozası bakterinin metabolik ürünleri ile direkt olarak karşılaşır. Hasar gören epitelyum hücrelerinde hızlı yenilenme DNA harabiyet riskini arttırır. Sonuç: Çalışmamızda, H. pilori ile enfekte hastalarda eradikasyon tedavisi verildikten sonra H. pilori pozitif ve negatif gruplar arasında gerek antioksidan gerekse oksidatif stres seviyelerinde anlamlı bir fark tespit edilmedi. Her ne kadar yapılan çalışmaların çoğunda hem antioksidan hem de oksidan seviyelerde fark olduğu gösterilmişse de bizim çalışmamızı destekleyen araştırmalar oldukça nadir olduğu görülmüştür. Ancak eradikasyon tedavisi ile birlikte antioksidan vitaminlerin verilmesi durumunda oksidatif stresin azalacağını düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Helicobakter Pilori, Oksidatif Stres, Total Antioksidan Kapasite 


Keywords: