BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hakan BOR
HASTANELERDEKİ GENEL MEMNUNIYET DÜZEYI ILE YEMEK MEMNUNIYET DÜZEYI ARASINDAKI İLIŞKI
 
Giriş ve Amaç: Hastanelerin kalitesini ve tercih edilme oranını belirleyen temel faktörlerden biri hasta beklentilerini karşılama düzeyidir. Halk sağlığında toplum beslenmesi ve sağlık yönetimi dallarını ilgilendiren bu hususta hasta beklentileri içinde yer alan hastaların yemek hizmetlerinden memnuniyet düzeyinin gerekli önlemlerin alınmasıyla artırılmasının, hastanelerde genel hastane memnuniyetinin düzeyinin artmasına katkıda bulunacağı ön görülmektedir. Bunların yanı sıra bu çalışmanın amacı Türkiye özelinde hastanelerdeki genel memnuniyet düzeyi ile yemek memnuniyeti düzeyi arasındaki farkı ve ilişkiyi tespit etmektir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada meta analiz yönetimiyle Türkiye’de hastanelerden alınan tüm hizmetlere karşılık oluşan genel memnuniyet düzeyi ile hastanelerden alınan yemek hizmetlerine karşılık oluşan yemek memnuniyeti düzeyini tek çalışma altında ölçmüş olan 2007-2017 yılları arasında 10 yıllık bir süre içinde yapılmış tüm saha çalışmaları (11 saha çalışması) literatür araştırması yoluyla bulunarak çalışma içinde bir arada verilmiştir. Sonrasında bu çalışmaların sonucunda elde edilen veriler bir bütün şeklinde IBM SPSS Statistics 26.0 programı kullanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir. Bu yolla Türkiye özelinde hastanelerdeki genel memnuniyet düzeyi ile yemek memnuniyeti düzeyi arasındaki fark ve ilişki ortaya konmuştur. Ayrıca çalışmada veriler Genel Memnuniyet Düzeyi, Yemek Memnuniyet Düzeyi ve Memnuniyet Düzey Farkı olmak üzere 3 ana başlık altında toplanmıştır. Ortalama ve standart sapma değerleri beşli likert düzenine uyarlanarak 5 puan üzerinden değerlendirilmiştir. Son olarak verilerin analizinde tanımlayıcı özellikler ortalama, standart sapma, yüzde değerleri ve Regresyon Testi kullanılmıştır. Bulgular: Çalışma kapsamındaki tüm hastanelerde hastane yemek memnuniyeti düzeyinin, genel memnuniyet düzeyinden daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu düzey puan farkı olarak 0,10 ile 1,3 arasında değişmektedir. Genel memnuniyet ortalamasından yemek memnuniyet düzeyi ortalaması çıkartıldığında ortalama puan farkının 0,51 olduğu tespit edilmiştir. Aradaki fark yüzde olarak oranlandığında % 3 ile % 33 arasında oransal bir fark olduğu ve ortalamasının da % 13,7’e tekabül ettiği görülmüştür. Ayrıca yapılan regresyon analizi sonucunda ise yemek memnuniyeti düzeyinin, genel memnuniyet düzeyindeki değişimin %73’ü gibi büyük bir oranı açıklayabildiği ve genel memnuniyet düzeyiyle pozitif yönde bir korelasyona (R=0.851, P<0.05) sahip olduğu tespit edilmiştir. Sonuç ve Öneriler: Sonuç olarak hastanelerde verilen yemek hizmetlerinden hastaların çoğunlukla hoşnut olmaması nedeniyle, yemek memnuniyet düzeyinin genel memnuniyet düzeyini düşürdüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle hastane yöneticilerinin hastanedeki genel memnuniyet düzeyinin artırılması için yemek hizmetlerini iyileştirmeye yönelik gerekli önlemleri alması tavsiye edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hastane, Hasta memnuniyeti, Genel memnuniyet, Yemek memnuniyeti, Hastane yemek hizmetleri 


Keywords: