BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Arzu CEYLAN, Ülkü DEMİRCİ
HAŞİMATO TİROİDİ HASTALIĞINDA İYOT, SELENYUM VE GLUTENSİZ DİYETİN ROLÜ
 
Haşimato tiroidi (HT), en yaygın otoimmün hastalıklarından biridir; lenfositlerin, infiltrasyonu nedeniyle tiroid bezinde hasarın ortaya çıktığı ve aynı zamanda gelişmiş ülkelerde hipotiroidizmin en yaygın nedenidir. Genetik yatkınlık, çevresel faktörler ve varoluşsal faktörler hastalığın oluşmasında rol oynamaktadır. HT olan birçok hasta; metabolik bozukluk ve yaşam kalitesinde bozulma yaşamaktadır. Özellikle kadın popülasyonu oldukça etkilenmektedir. Hastalığa eşlik eden beslenme yetersizlikleri sebebiyle; iyot, selenyum ve glutensiz diyetin rolü tartışılmaktadır. İyot, tiroid bezinin fonksiyonu için gerekli bir besin maddesidir. İyot eksikliği, çeşitli hastalıklara sebep olabilir. İyot takviyesi ile tiroid bezinde birçok iyileşme görülmüştür. Aynı zamanda fazlalığı da tiroid fonksiyonlarının bozulması dahil olmak üzere birçok kötü sonuçlar doğurmaktadır. Bu sebeple HT hastalarında iyotun dengeli verilmesi çok önemlidir. Selenyum, en çok tiroid bezinde bulunur ve bağışıklık sisteminin, tiroid bezinin düzgün çalışması için gerekli olan temel bir eser elementtir. HT hastalarında selenyum takviyesi, antioksidan aktiviteyi arttırarak tiroid fonksiyonları üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceği düşünülmektedir. Gluten, çölyak veya gluten ile ilişkili otoimmün hastalık taşıyan bireylerin diyetinden çıkarılması gereken bir proteindir. HT hastaları için önerilen spesifik bir diyet tedavisi yoktur ancak glutensiz diyetin HT semptomlarını azaltabileceği görülmektedir. Bununla birlikte glutensiz diyetin uzun süre kullanımı bireylerde hasara neden olabileceği de belirtilmiştir. Beslenme yönergelerine uyum, HT hastalarının ilaç ihtiyacını azaltmasına yardımcı olabilir. Klinik çalışmalardan elde edilen veriler, hastalara uygun bir diyetin, tiroid bezinin işlevini önemli ölçüde iyileştirebileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Haşimato Tiroidi, İyot, Selenyum, Glutensiz Diyet 


Keywords: