BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Uğur BİÇER, Burak YAZGAN, Aslıhan Dilara DEMİR
HASHİMATO HASTALIĞI İLE HUMANİN PEPTİT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI
 
Giriş: Hashimoto hastalığı en sık görülen otoimmün tiroid bozukluğudur. Hashimoto tiroiditi kazanılmış hipotiroidizmin en sık görülen nedeni olup histopatolojik olarak tiroid parankiminde diffüz mononükleer hücre infiltrasyonu, fibrotik gelişim ve parankimal atrofi ile karakterizedir. Hashimoto hastalığında düzeyleri yükselen Anti- Tiroperoksidaz (TPO) ve anti-tiroglobulin otoantikorları tiroid bezine hasar vererek tiroid bezinin kademeli olarak yok edilmesine yol açmaktadır. Enerji homeostazı, canlı organizmalarda enerji alımı ve enerji harcanması arasındaki dengedir. Humanin, mitokondriyal genomda 16S ribozomal RNA geni MT-RNR2 tarafından kodlanan ve MTRNR2L olarak adlandırılan mitokondriyal türevli bir peptittir. Mitokondri türevli peptitler yeni bir biyoaktif peptit sınıfıdır. Bu peptit özellikle metabolik dengenin devamlılığı, enerji homeostazı ve oksidatif reaksiyonları regüle etmektedir. Ayrıca bu peptidin osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar, diabetes mellitus ve nörodejeneratif hastalıklarda koruyucu bir rolü olduğu belirtilmektedir. Ancak humanin peptidi ve hashimoto hastalığı arasındaki ilişki bilinmemektedir. Amaç: Bu bilgiler ışığında çalışmamızın amacı, hashimato hastalarında humanin peptid düzeylerinde meydana gelen değişiklikleri araştırmaktır. Yöntemler: Bu amaçla Hashimoto tanısı olmayan ve A-TPO değeri <35U/mL olan bireyler kontrol grubuna alınmıştır. Hashimoto tanısı olan ve A-TPO değerleri >35 U/mL olan bireyler ise Hashimoto grubuna dahil edilmiştir. Hastalardan alınan kan örneklerinde FT3, FT4, TSH, A-TPO ve A-TG düzeyleri otoanalizör ile belirlenmiştir. Ayrıca serum humanin peptit seviyeleri ELISA yöntemi ile ölçülmüştür. Sonuçlar: Sonuçlara bakıldığında kontrol grubunda FT3 değerlerinin hashimoto grubuna kıyasla anlamlı derece yüksek olduğu gözlenmiştir. Aksine, TSH, A-TPO ve A-TG miktarları hashimoto hastalığı ile birlikte anlamlı miktarda artmıştır. Ayrıca benzer olarak Humanin miktarınında hashimoto hastalığında kontrol grubuna kıyasla arttığı gözlenmiştir. Tartışma: Elde ettiğimiz bu sonuçlar hashimoto hastalığı seyrinde humanin peptit seviyelerinde bir artış olduğunu göstermektedir. "Finansman: Bu çalışma Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından FMB-BAP 22-0545 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir." (ORCID ID: 0000-0003-0501-2820)

Anahtar Kelimeler: Tiroid, Hashimoto hastalığı, A-TPO, Mitokondriyal türevli peptitler, Humanin 


Keywords: